תפיסת המקדש בישעיה סו א-ב

עמוד:379

תפיסת המקדש בישעיה סו א-ב כוחם של דברי חגי וזכריה והמקור להשפעתם נעוצים כאמור בתפיסה הכוללת שלהם - ראיית דורם כדור הגאולה , ותפיסת בניית המקדש לא כסיום הגאולה ובשיאה , אלא כצעד הראשון לקראת מימושה . השאלה היא , האם השקפה זו היתה משותפת לעם כולו באותה תקופה , או שהיו קיימות גם השקפות אחרות , שבמקביל תפסו באופן שונה את תולדות ישראל ואת מקומו של המקדש ? העדויות שבידינו אינן מאפשרות לעמוד על כל גוני ההשקפות של התקופה ; אולם קול אחד , שעצם הישרדותו מעוררת פליאה , מבטא עמדה עקרונית ותיאולוגית שונה מן היתר . זוהי הנבואה בישעיה סו א-ב . נבואה זו יוצאת דופן וחורגת מכל הקשריה , בין אם נייחס אותה לישעיהו השני או לישעיהו השלישי . גם גבולותיה של הנבואה אינם ברורים די הצורך . ישעיה סו מורכב מיחידות קטנות , המתחברות זו אל זו בקשרים אסוציאטיביים , ולא ברור מה יחסה של נבואה זו אל המשכה המיידי בסו ג-ד ( או ה ) ואל הנבואה שבפסוק ו ואילך . ואולם , אין בנתונים אלו כדי לטשטש או לשנות את משמעות הדברים הברורים הנאמרים בה . לשון הנבואה קצרה _: _'כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי , אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי . ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם ה . ' ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי . ' להבנת מלוא המשמעות של נבואה זו עלינו להעיר מספר הערות מקדימות . כידוע , מתבטאות במקרא תפיסות אחדות ביחס למקדש . דווקא משום מרכזיותו בתודעה הדתית נתפסה מהותו באופן משתנה בתקופות שונות ובחוגים שונים . עקרונות היסוד של נוכחות האל במקדש ועבודת האל קיימים בכולם , אך ההדגשים שונים . המקדש נתפס כמשכן ה , _' כמקום שנועד לשכן את שם ה , ' _כמשכן הכבוד , כמקום תפילה , כבית זבח , ועוד . בין היתר נתפס המקדש גם _ככיסא ה , ' והביטוי הבולט לתפיסה זו בא בדברי ירמיהו : 'כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו' ( יז יב . ( לפי השקפה אחרת המקדש , או הארון שבתוכו , הוא _'הדום רגלי ה , " ובדרך אחרת נתפס המקדש כ'בית מנוחה' לארון או לה . ' כל ההשקפות האלה — כיסא ה , _' הדום רגליו , ובית מנוחה לו - נותנות ביטוי חיובי לנוכחות _ה' במקדש , אך עם זאת הן מבטאות תחושה של הפחתה במעמד המקדש ביחס לאל . בנבואה הקצרה שבישעיה סו א-ב משתקפות שלוש תפיסות אלו , ואחרות , מתוך עמדה _90 ייחוס זה קשור בשאלה הרחבה יותר , האם יש לראות בישעיה מ-סו אוסף נבואות של נביא אחד או שני חיבורים , מ-נה ונו-סו ? שאלה נוספת היא , האם יש לראות את נו-סו כחיבור הומוגני , או כאוסף של נבואות מזמנים שונים . ראה סקירתו _מ _/ 1 , _5114 _( _116 _$ _ה _¥ _. _" _^ _31 _) _0 _( _1 _" _1116010 _§/ _, 1 _( 16 _ץ 37-44 ; _. קק 1953 , _מ _( _10 _מ _1 _? _, _^ _0 _ז _10 _> _ז _16 _? , _1111 , _06141670 _ז _15 _, _00 _( _1 _£ _101110 _* _11 , _7 _) _16010 _£$ 0 / _1 _) _16 01 ( _176510 _> _מ _10 _ק _/ _- ., _£ . _£ . _06 _ _/ 15 _. קק 1967 , _מ _< _10 _מ , _61 _^ _0 _§ _מ _\ _16111 . _א . ס 16 , _0 _x _101 _^ 1965 ; 7 . ק _( _1716 76 _* 1 של איספלט ( לעיל , הערה , ( 86 _עמ' ; 346-332 וכן מ ' הרן , בין ראשונות לחדשות , ירושלים _תשכ''ג _, _עמ' 73 ואילך . _91 ראה , בין היתר , _1 _)'' _8 _מ _6111610110 _סי _£ _24 _, _. _מ _' _0 _ץ _8 0 . _י 1 _מ _16 _ח _0011 _ס _6811 _) _' _ת _? _311 _( _11116 _ץ _6 _1116010 _§ _מ _31 _א _< 1 1982 _מ 11 0 / _5010101 _( 1 , _1 _. _11 _ז _16 _ח _16 _ז ; 771 _£ 1 _> 6 _() _110 יפת , אמונות ודעות , _עמ' _92 . 78-57 תהלים צט ה ; קלב ז ; איכה ב א ; דברי הימים א , כח ב ; וראה : יפת , אמונות ודעות , _עמ' _93 . 73-70 בעיקר : דברי הימים א , כח ב .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר