המקדש בראשית תקופת בית שני

עמוד:374

בהערמה ובמרמה : _'היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי . ואמרתם במה קבענוך ? המעשר והתרומה' ( ג ח . ( מדברי מלאכי מצטיירת תמונה של התרופפות כללית והתפרקות . פולחן ה' אמנם מתקיים במקדש , אך מתוך הזנחה ואי כבוד , ותוך מגמה להתחמק מן החובה ככל האפשר . ייתכן כי עמדה זו כלפי המקדש הייתה פועל יוצא מהתפכחותו של העם לאחר שהגאולה התעכבה ומלכות בית דויד לא נכונה מחדש . אנו יכולים לשער כי העם ביטא בכך את אכזבתו : המאמץ לבנות את המקדש לא היה כדאי התגובה האלוהית המובטחת מאחרת לבוא והמקדש איננו ממלא את התקוות שתלו בו ! , עם זאת , מתברר מדברי מלאכי כי המצב הכלכלי היה אמנם חמור : בצורת , ארבה וגפן משכלת . בדומה לחגי ולזכריה מלאכי מסביר מצב זה לא כגורם להזנחת המקדש אלא כתוצאה ממנה : 'הביאו , את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת , אמר ה' צבאות , אם לא אפתח לכם את _אךבות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די . וגערתי לכם _באכל ולאישחת _. לכם את פרי האדמה ולא תשכל לכם הגפן בשדה , אמר ה' צבאות' ( ג י-יא . ( תגובתו של מלאכי לעמדת העם כלפי המקדש מגלה השקפה נוספת הבולטת ביותר על רקע תקופתה . מלאכי מביע באוזני הכוהנים את המסקנה המתבקשת מדרכיהם : 'מי גם בכם ויסגר דלתים ולא תאירו מזבחי _חנם . אין לי חפץ בכם , אמר ה' צבאות , ומנחה לא ארצה מידכם . כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מקטר מגש לשמי ומנחה טהורה . כי גדול שמי בגוים , אמר ה' צבאות' ( א י-יא . ( מלאכי איננו מנבא לאסון ולחורבן המקדש , כפי שעשו נביאי הבית הראשון , אלא רק מציע לכוהנים לסגור את דלתותיו . אם פולחן _ה' איננו נעשה בכבוד הראוי לו , מן הראוי לסגור את המקדש כליל ולכבות את אש התמיד על המזבח . הטעם לכך נאמר במפורש : 'אין לי חפץ בכם ומנחה לא ארצה מידכם כי ... בכל מקום מקטר מגש לשמי ומנחה טהורה' ( פסוק יא . ( אין _בידיעותינו על התקופה כדי לקבוע את הרקע ההיסטורי המדויק שאליו מכוונים דברי הנביא , ורבו ההשערות בכיוון זה ; אך הבסיס התיאולוגי לדבריו הוא בהשקפת יסוד הנוגדת את ריכוז הפולחן : אין ערך מיוחד לפולחן הנעשה בירושלים ! במקומות רבים בעולם מוגשות לה' קטורת ומנחה טהורה , והפגיעה לא תהיה ניכרת אם מקדש ירושלים יחדל לפעול ! אפשר , כמובן , לטעון _80 משמעות השורש _קב"ע בפסוקים אלה ( שלוש פעמים בפסוק ח ופעם אחת בפסוק ט ) איננה מחוורת , ורבים מן המפרשים רואים בו שיכול אותיות , מכוון או בלתי מכוון , של השורש עק"ב . ראה , למשל : _מ' _זר כבוד , מלאכי , בתוך : תרי עשר ב ( _רעת מקרא , ( ירושלים תשל"ו _, _עמ' יד ; _רודולף , חגי _חכריה , _עמ' 161 , 16 x _10011 1 / 1 _^ _616115 _76510 _x 16 _/ 111 _^ _. _^ 0611161 _4 _^/ _. _831101- ; 282 _ז 820 _§ _311 _. ק 1953 , _מ . _111 ) _105 , 1 _. 61 _< 16 לא _כן אחרים . הרואים _בו שורש עצמאי שמשמעו 'גזל . ' ראה : _26 _^/ _, , _ ? 10 _^ 611 ) 8 ת 18 1 _ח ? 101 _) 16 י 145 _0 _. _6 _. _011 _\ _' 61 , _. ק 50 ( 1932 ) , _81 ראה , למשל : ליוור ( לעיל , הערה , ( 73 _עמ' ; 1031 1030 קויפמן , האמונה הישראלית , ד , _עמ' . 374 372 וראה עוד : _מ _£ _61 _46 _ק _38 _0 _סי , _// . 01088 _& _? _. _\ _1 . _661101 _, _י _3011 _\ _131 . 1 : _11 _מ _6 _$13€ _? _111 _/ _1 _^ _61 _^ _61 _ץ _61 ( _648 . ) _^ _6 _x 7140 ' , _04 _* _# _מ _\ _11188 ד 193 _' 208 ; _. קק _. _! _14 _/ _11 _( _67-, _11161 1961 _, _. _ח _/ _111 , י _מ _1613110 ק 161 _ח 1 _ת _\ _13130111 1 , _11 : _. _4 י , _ות _3 ת 200-209 ; _. 1 . 0 . 831 ( _1 _^ 111 , 3 _\* _' _61 _. קק _0 _£ _1116 _^ _3110118 _0 _^ _2 _, 31 ( 1969 ) , ק _4 _1116 _\^ 018111 _מ _13130111 1 : 11 _3 _אי , _7 _?/ _14016 81411611 _/ 1 , 23 י 1 _מ 16 _מ 1116 _014 _16813 _ת 117-124 1 _. קק ( 1972 ) ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר