עזרהא - ג לעומת עזרה ה יג - ו ה

עמוד:360

גדולה ורבת ממדים , כזאת המתוארת בספר עזרא נחמיה , שבה — ורק בה — טמונה ראשית הגאולה ? שתיקה זאת מקבלת חיזוק יתר בדבריו של זכריה , שבשנת 521 לפסה '' נ הוא פונה לאלוהים בקריאת יאוש : _'ה' צבאות , עד מתי אתה לא תרחם את ירושלם ואת ערי יהודה אשר זעמתה זה שבעים שנה ' ? ( זכריה א יב . ( כלומר : מאומה לא השתנה ! עובדות אלו הן קשות מכל מקום , אך הן מערערות בעיקר את תמונת האירועים כפי שהיא עולה מעזרא א-ב . הקושי השני נעוץ , כאמור , בשאלת המימון : על פי עזרא ו ד נקבע במפורש שההוצאות לבניית המקדש יינתנו מאוצר המלך . שאלה היא אם יש להבין הוראה זאת במימון ישיר מחצר המלוכה , או שיש להניח שהמימון אמור היה לבוא מכספי המסים של תושבי הפחווה . ואולם , עצם המימון הוא הביטוי המעשי להתחייבותו של כורש לבנות את הבניין , ויש בכך כדי להסביר את ההתעניינות במידות הבניין ובאופן הבנייה , המתגלה בתעודה שבעזרא ו ג-ד . התיאור בעזרא א משמיט עניין זה ועל פיו אין כורש מקבל אחריות לביצוע הבנייה . המימון היה אמור לבוא ממקורות אחרים : מהתנדבות העם אשר בבבל , ומתרומות של 'אנשי מקומו . ' דרך מימון זו , המבוססת כולה על התנדבות , אינה יכולה להבטיח את הוצאת התוכנית לפועל , וספק רב אם ניתן לייחס לשליט ככורש פתרון בלתי ריאליסטי כזה . שני הקווים המייחדים את ההכרזה בעזרא א ב-ד מתבארים לגמרי לאור מגמותיו של מחבר עזרא נחמיה . כבר נכתב לא אחת כי בהשקפה המקראית מדומה שיבת ציון ליציאת מצרים . קו זה מאפיין בראש ובראשונה את הנביא המנחם , החוזה את יציאת בבל באורה של יציאת מצרים . לדידו זהו סודה של הגאולה העתידה : יציאת מצרים שנייה , גדולה ונשגבת מן הראשונה . בספר עזרא נחמיה הופכת השקפה זו לקו בתיאור ההיסטורי ונעשה בו ניסיון מכוון לתאר את המציאות של שיבת ציון תוך הקבלה מרבית ליציאת מצרים . הנקודה המכרעת בעניין זה היא האופן שבו רואה מחבר עזרא נחמיה את היישוב ביהודה . לדידו קיימת ביהודה רק ישות ישראלית אחת — שבי הגולה . 'עם ישראל' של תקופת שיבת ציון הוא לדידו העם שחזר מן הגולה , והוא בלבד . אין הוא _42 ההתייחסות לעניין זה מנוסחת באופן שונה ברישיון כורש _וברישיון דריוש . _דריוש נותן _לפקידיו הוראה מדויקת : 'מרכוש המלך , ממסי עבר הנהר , תינתן לאנשים אלו בזריזות ההוצאה , כדי שלא יבטלו' ( עזרא ו ח . ( כלומר , אוצר המלוכה המרכזי איננו מעורב והתשלום יוסדר ממסי הפחווה . רישיון כורש מנוסח בצורה כללית יותר : ' ההוצאה תינתן מבית המלך' ( עזרא ו ד . ( השאלה היא אם יש לראות את דברי כורש רק כניסוח בלתי מפורט , או שיש ללמוד מכאן שהכסף יישלח ישירות מאוצר המלוכה . _43 ראה : _מ"לנבורג , ישעיהו מ-סו , _עמ' 400 ואילך ; וסטרמן , ישעיהו מ-סו , _עמ' _^! . _; 22-21 _611 _^ _1101160- _א _211111116111 , _£ _160 _} _1161 _( _8 _X _67 _) _, _1 _, _ז _( _16180 _מ _^ 454 _# _. _; _6 _. _\^ _. _. קק 1969 , _מץ , _8 _. _^ _. _¥ _111 י _2 _: _14 _1821311 ת _010 _§> _' 1 _ק _> _ד _8 _נ _£ _^ _11 _י _5 י _1 _\>\ _11 _$ _? _651- _. _^ _1111618011 _* _^ _. _. _/ . _11311618011 ( 6 _< 1 $ . ) , _151861 _ז _* _11 _€ _ו _> _116110 _^ _61110 _^ _6 _: _\ _1 _ן 177-195 ? 10 _. קק 1962 , _מ _^ _0 _מ _; _50 _^ _11 _/ _1 _, _1 _^ _0 י ' הופמן , יציאת מצרים באמונת המקרא , תל אביב תשמ '' ב , _עמ' _** . 65-60 ראה : רודולף _, עזרא ונחמיה , _עמ' _; 6 לעמדה אחרת בעניין זה ראה : הופמן , שם , _עמ' . 157-155 _45 ראה : _1116 _863- _מ _< 1 _]^* _116 1 _ח _16 _3 ק ? 60 י _1161 , ק _, _0 . _8116015 _: _61 ( 6 _( 1 . ) , _035 _10 _* _4 8 . . _13 _י _? _61 _x _01 _מ _. 1013110 קק 1983 _, _מ _> _11 _> _115€ _> _167 2611 , _0611111 _§ _6 _ו _ח _112 _# _1510611

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר