הגדרת התקופה, המסגרת הכרונולוגית והמקורות

עמוד:349

בדברינו על זמן החיבור נגענו גם בשאלת אופן חיבור החטיבה . מן השלמות העניינית והרצף ההיסטורי עולה המסקנה שיש לחטיבה מחבר אחרון , אשר צירף את המקורות שעמדו לרשותו לפי תוכנית מחושבת מראש , הוסיף עליהם מדבריו והעמיד את הסיפור כפי שהוא . זהותו של מחבר החטיבה איננה נודעת מן החיבור . חז"ל ראו את עזרא כמחבר הספר כולו , ובכך קבעו את זמנו לתקופת ארתחשסתא ; חוקרים רבים בני זמננו רואים את בעל ספר דברי הימים כמי שחיבר את 17 ספר _עזרא נחמיה כולו - ובכלל זה את החטיבה שאנו דנים בה . הדעה שמחבר עזרא נחמיה הוא שחיבר גם את החטיבה א-ו נראית לנו משיקולים שונים , אך לא נראה בעינינו לזהות את המחבר לא עם עזרא הסופר ולא עם בעל דברי הימים . נתייחס אליו אפוא כמחבר החטיבה או כמחבר הספר , מבלי להפליג בשאלת זהותו . מקור נוסף לתקופתנו הוא ספרי הנביאים בני הזמן , בראש ובראשונה חגי וזכריה . על פי מערכת התאריכים המצויה בספרו פעל חגי _מא' באלול , שנת שתיים לדריוש , ועד כ"ד בכסלו באותה שנה ( חגי א א , טו ; ב א , י , יח , כ ) כלומר : בחודשים האחרונים של שנת 521 לפסה"נ . התאריכים הנזכרים בספר זכריה הם למן חשוון בשנת שתיים לדריוש ועד ד' בכסלו בשנת ארבע לדריוש ( זכריה א א , ז ; ז א , ( כלומר : מאוקטובר שנת 521 לפסה"נ ועד דצמבר שנת 519 לפסה"נ . הרקע ההיסטורי לפעולותיהם של נביאים אלו ברור מן האישים שאליהם הם פונים , ובהם בעיקר זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק ( חגי א א , יב-יד ; ב ב , ד , _כא , _כג ; זכריה ג א ואילך ; ד ו ואילך ; ו י ואילך , ( ומתוכן נבואותיהם . רבות מהנבואות קשורות במישרין לבניית המקדש ולשאלות אחרות שבמרכז עניינה של התקופה . הצגתם של חגי וזכריה בעזרא ה א-ב , יד כמי שעוררו את העם לחידוש הבנייה וסייעו לו לסיימה , תואמת את מכלול הנתונים שבספריהם . דברי הנביאים מעצם טיבם הם תגובה ישירה למאורעות תקופתם ולאישיה , ועל כן הם מהווים מקור ראשון במעלה להכרת המציאות ההיסטורית . ואולם , בכל זאת יש לשאול , אם אמנם הגיעו לידינו דברי הנביאים כפי שנאמרו . ספר חגי לפי צורתו הוא סיפור , המספר על הנביא חגי בגוף שלישי ; משתלבים בו דברי הנביא , תיאור פעולותיו ותגובת העם לדבריו . מסתברת אפוא הדעה שלא 8-71 _. קק _113116 1896 , _ר _1 _ח _- _, _{ _14 דעתו מקובלת וכמעט שאין עליה עוררין . על חשיבות התעודות בחקר ספר _עזרא נחמיה ראה גם : ש' יפת , ' המהימנות ההסטורית של ספר דברי הימים — לתולדות מחקר הבעייה ומקומה בחקר המקרא , _' י' _זקוביץ _וא' רופא ( עורכים , ( ספר יצחק אריה זליגמן , ירושלים תשמ '' ג _, _עמ' . 338-337 על שאלת התעודות בעברית , ובעיקר הכרזת _כורש שבעזרא _א ב-ד , ראה להלן , _עמ' . 361-356 _16 ראה : בבא _בתרא טו _ע''א : 'עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים ער לו ... ומאן אסקיה , נחמיה בן _חכליה . ' מבין חוקרי זמננו מחזיק בדעה זו גם _01 _ץ _3111 _מ 80 ץ _> _118111 _, _* _7 _* _16 _0346 311 _( _1 ? 6 _ן _^ _. _? _. _^ _1 _ג 104-124 _. קק , _181 , 40 ( 1921 ) , י _01110161 _ז _* _0 _01 _17 על בעיית זיהויו של בעל דברי הימים כמחבר _עזרא נחמיה ראה , מצד אחד : קויפמן , האמונה הישראלית , ד , _עמ' , 505-503 המייצג בעניין זה קשת רחבה של חוקרים ; ומצד שני _מ''צ סגל , 'ספרי עזרא ונחמיה , ' תרביץ , יד ( תש '' ג , ( _עמ' ; 88 81 ת 0 _נמוח 0 _$ 6 _< 1 _00 קק _311 _פ _& _ די _* 161 , ק 11311 8 . _. _13 ז 61161 _א _( _1 _£ _21-3- _מ _10168 _3 _מגת _01 _01 ק > 111 _ת 110 ז 330- _^ 11 _. קק _, _¥ _7 _, _18 ( 1968 ) , _י _6 _* _ת _\ _' _6511 _§ _3163 _/ _1 _מ _157-061171 1116 _80010 _1 , _מ _. _0 _. _\ _1 _. _^ _1111311180 _מ 372 ; 5-82 _. קק _< _1 _§ _6 1977 , _ו _1 _) _1 _מז _1 _^ _. _$ _, _€3 _מ _-0ק _18 _0 _/ _0 ראה : יפת , ההיסטוריוגרפיה המקראית , _עמ' , 182 _וכן : _מ _081110 ק 1 _זז _" _1116 _0 _> , _מ 1 $ 0 _ק 1-30 _* _1 . _0 . _\ 1 . _\ _¥ _11113 _. קק _0 _* _5213 \ - \\ _\ , _17834 ( 1983 ) ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר