פרק ארבעה־עשר ירושלים בימי שלטון פרס: מתאר העיר והרקע ההיסטורי

עמוד:327

_פרק _ארבעה עשר ירושלים בימי שלטון פרס : מתאר העיר והרקע ההיסטורי חנן _אשל בשנים 597 ו 586 לפסה"נ נפגעה ירושלים קשות . רבים מתושביה נלקחו לגולה , ואחרים שלא גלו , עברו כנראה להתגורר בארץ בנימין . הבבלים השאירו ככל הנראה את ירושלים בחורבנה , אך בני המשפחות הירושלמיות שנותרו בארץ והתגוררו בסביבות ירושלים המשיכו לקבור את מתיהם במערות הקבורה המשפחתיות שנחצבו בסוף ימי בית ראשון מחוץ לירושלים . אפשר שאף ניסו לחדש את הפולחן במקדש החרב , ויש סוברים שהם ששיפצו את המזבח . אף אם נאמץ השערות אלו , אין להניח שהיה יישוב יהודי ניכר בירושלים בתקופת השלטון הבבלי . בשנת 538 לפסה"נ התיר _כורש מלך פרס לגולי יהודה לשוב לירושלים כשם שהתיר למיעוטים אחרים מאזור ניפור לשוב למולדתם . כורש אף הרשה ליהודים לבנות את המקדש , ההרוס בירושלים . שנותרה בארץ . לפיכך אפשר שהמזבח נבנה על ידי בני הקבוצה השנייה והקמתו יוחסה לשבי הגולה . להלן , _עמ' . 372-370 ראה : תדמור , עליית כורש ; _7116 י 31 _, י 11 ק _£ 1 . ( 116 6 ( _11- _ח 1 _וח 0 ד 11 ו _11 _23 _מו ( 165 _ת 0 _מ . 8 _831 311 ( 1 _00116- _[\ _1 _$ _9111 _\ _11 _כ _6 _331 8 _£ .: _; _171 :. _ח _5 _כ 74-90 _3 ( 11 _. קק , _0116 _/ _110110 , 47 ( 1978 ) , י _מ _510 מציאות זו משתקפת ככל הנראה בדבריו של נחמיה , הקורא לירושלים באמצע המאה החמישית _לפסה''נ _: 'עיר בית קברות _אבותיי ( נחמיה ב ה . ( בירמיה מא ה מסופר שבראש השנה , כנראה מיד לאחר חורבן המקדש בירושלים , בשנת 586 לפסה '' נ , עלו לבית ה , ' אל נכון לירושלים , שמונים איש משכם ושילו ומשומרון מגולחי זקן הינום בירושלים , ' קדמוניות , יז ( תשמ '' ה , ( _עמ' . 104 וכן _הנ''ל , כתף הינום . מטמון אל פני חומות ירושלים ( קטלוג מוזיאון ישראל מס' , ( 274 ירושלים תשמ '' ו , _עמ' . 72 על קבר מס' 5 ממערב לשער יפו ראה : ר' רייך , 'ירושלים , אזור ממילא , ' חדשות ארכיאולוגיות , צו ( תשניא , ( _עמי . 21-20 בשלות ;( ואילו שם מ יב מצוין שהם אספו 'יין וקיץ הרבה מאד , ' שכן הענבים והתאנים , המבשילים לפני ראש השנה , נאספו , ואילו שמן ( זית , ( המבשיל לאחר החודש השביעי , לא נאסף . נטייתו של עורך 'סיפור הקמת המקדש , ' כלומר עורך פרקים א-ו בספר עזרא , הייתה להדגיש את חשיבותם של שבי הגולה ולהתעלם מהקהילה _א' מלמט , ישראל בתקופת המקרא , ירושלים תשמ '' ג , _עמ' ; 287-286 _מ _0 _יז _1€ _. _13 ( 6 1 _ת" _. _6 . _551161 , ק ' , / _£ , _7 37 ( 1987 ) , ת _01 _011 _> 60 _ץז _616 _ת 16 _^ _6 _€61 קברים מסוף תקופת הברזל שהמשיכו לשמש בתקופה הבבלית נתגלו בכתף הינום וממערב לשער יפו . על קבר מס' 25 ) 24 במספור הקודם ) בכתף הינום ראה : ג' _ברקאי , 'החפירות בכתף וקרועי בגדים כלומר , אבלים על מנת להביא מנחה ולבונה למקדש ההרוס ( להלן , _עמ' . ( 370 -369 אין ספק שמדובר בראש השנה שלאחר החורבן , שכן האנשים מתוארים כאבלים , וכן מכיוון שבירמיה מ י מצווה גדליהו בן אחיקם על אנשיו לאסוף יין וקיץ ושמן ( קיץ היינו תאנים

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר