השלטון האוטונומי של הקהילה

עמוד:322

הבריתות הקדומות המיוחסות לימי בית ראשון ולפניו , החל בברית סיני : להגדיר את התנהגות העם כלפי אלוהיו , את חובותיהם וזכויותיהם של העוברים בברית , החותמים על האמנה : _'ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות ה' אדנינו ומשפטיו _והקיר ( נחמיה י ל . ( מכל המשפטים והחוקים המוטלים על חברי הקהילה מדגישה האמנה ארבע התחייבויות עיקריות : איסור נישואי תערובת , שמירת שבת , שמירת השמיטה , ומתן התרומה והמעשר לכוהנים וללוויים ( נחמיה י לא-מ . ( סעיפי האמנה מבטאים את שתי הבעיות העקרוניות של הקהילה : יחסי 'אנחנו' _ו'הם' — היחס בין חברי הקהילה לעולם הסובב אותם מבחוץ , והיחס בין כוהנים ללא כוהנים בתוך הקהילה . האמנה לא היתה הכרזה דתית מופשטת , אלא מדריך לאורח החיים וההנהגה של הקהילה ושל פרטיה . היא הבסיס החוקי לתביעות נחמיה לגרש את הנשים הנוכריות להבטיח את הכנסות הכוהנים והלוויים ולשמור את השבת ( שם י טו ואילך ; יג י ואילך . ( , לקהילה היתה סמכות מוחלטת בענייני דת ופולחן . השלטון המרכזי התערב רק בימי כנבוזי , כאשר נאסרה בניית המקדש , ובני התקופה גינו התערבות זו כבלתי חוקית ולא צודקת ( עזרא ד _כג ואילך . ( בדרך כלל תמכו שלטונות האימפריה בבניית המקדש ( עזרא ו ח , ( בפולחן ובמשרתיו ( שם פסוק ט ואילך . ( בוודאי היו השפעות חיצוניות , כגון השפעות דתיות של תורת זרתושטרא — ההדגשה על 'אל ה _שמיא' ( שם פסוק ט , ( הופעת תורת המלאכים ויסודות של דואליזם ; אבל אלה הן תוצאות של השפעות תרבותיות ולא תהליך של כפייה מצד שלטונות פרס על דת הקהילה ופולחנה . מה היו היחסים בין ראשי הקהילה האוטונומית לבין הכהונה הגדולה ? בתקופה הראשונה של הקהילה פעלו הכוהנים הגדולים מבית צדוק יחד עם המנהיגות הלא כוהנית מבית דויד ( עזרא ג ב ואילך ; ד ג ואילך ; חגי א א ועוד . ( לעומת זאת , בתקופה השנייה נזכרים הכוהנים הגדולים כמשתתפים רגילים באירועים שבהם היו חייבים ליטול חלק עיקרי , או כמתנגדים גלויים להנהגת הקהילה . הכוהן הגדול לא הוזכר כמשתתף בקבלת ההחלטה על ביטול נישואי התערובת , או _כנוטל חלק בארגון טקס הקריאה בתורה , וכיוצא באלה . לעומת זאת מודגש 'וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן יוצדק' ( שם י יח ) הכוהן הגדול , ונזכר כי לכוהן הגדול אלישיב ובני משפחתו היו קשרים הדוקים עם אויבי הקהילה ( נחמיה יג ד , כח _ועוד . ( תחום אחר שבו נהנתה הקהילה מאוטונומיה , אך לא מלאה ומקיפה כבתחום הדת והפולחן , היה _46 אמנה זו היא המשך של המסורת _הדתית המדינית הקדומה של הברית , מיסודותיה של דת ישראל . אבל בעוד שהבריתות הקדומות של ימי בית ראשון נכרתו _בץ העם לאלוהים , הרי האמנה נכרתה בין בני הקהילה לבינם _, בלי להתייחס ישירות לאלוהים . ואפשר שכבר בני הדור הכירו בהבדל עקרוני זה ולכן לא השתמשו במונח _'ברית' אלא קראו לה 'אמנה . ' בעוד שבעבר כרתו מנהיגים כמשה ויהושע את הבריתות עבור העם , הפעם חתמו נציגי הקהילה על האמנה . וראה : _^ _. ? _611111 , _-ט _6 _א _1 _/{ _1 _x _6 _/ _1 _76510 _* 16 _/ 11 _ז 811 _/ 1 ( 165 x 116010 _^ 16 1 _/ , _* 61 ( 1 , _* _7116 _מ 61 _י 32 _# _. _- _, _\ _1 _. _\\ _. קק 1969 , _ת 1 _^ _6 _^ _110116 _מ 16 _ת _1116 01 ( 1 _76813 _מ _1 _0 _/ _01301 _1 _מ _13 _ז _. _00 _^ _6 קק , _7 _. _40 _. _5 _, 90 ( 1970 ) , _י _631 _6351 _א _1 _מ _016 _מ _^ _! _" _£ _0 _/ _1 _( _1 _1116 _ _§ 61 , _# _מ 11 ז _\ _16 . _ס . _א _1 184-203 ; _1 . _ז _10110 _ז 01 _16 _§ _111 _/ ז _1 _* _465 _$ _10 _} _1 _: _7 _) _16 _6 _£ _* _0 _/ _101 _800 25 _$ _. _. קק _4 1976 , _מ 1 : _47 0 / _1116 _1810611 _( _6 _£ _1 _/ _18 _* _, _1 _, _11 _ק _111 < _1318 _מ _1110116006 0 _מ _1131113 י , 811 . _811 _^ _6 _( _1 _, י _0 . _£ . _ץז _€6111 _\ _1 _נ _< _מ _7 8 . _0 . 5 . _10 _8600 _זט _1 _מ ( _0 ( 18 . ) , _? _115106 _מ _^ _618161 _מ _03 _^ _168 _311 ( 1 _1 _.. _? _1 . _ס 11 < _1 _§ 6 _\*/ . ל _11 _מ 308-325 _€0 _^/ _-1 _^ _6 _1111110 _^ 0 / _. _114401301 _, _1 , _03 _. קק 1984 ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר