הבסיס האידיאולוגי

עמוד:307

הבסיס האידיאולוגי מקום מרכזי בתפיסת עולמם של בני הגולה בבבל תפסה האידיאולוגיה של התקווה . אחד מביטוייה העזים ביותר של אידיאולוגיה זו היה מזמור קלז , הפותח במילים 'על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון' ( פסוק א . ( מילים אלה מבטאות את עומק הטרגדיה שבחורבן ירושלים . ואילו ההצהרה 'אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני , תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי' ( פסוקים ה-ו ) מעידה על מרכזיותה ומעמדה של ירושלים שבה מתגלמות , כל תקוותיהם של בני הגולה . שתי צורות עיקריות היו לאידיאולוגיה של התקווה . האחת — שאיפה לשיקום מלא של מעמד ירושלים כעיר מקדש ועיר מלוכה , עיר מקדש לה' ועיר מלוכה לשושלת בית דויד . לכך שאפו תושבי יהודה בימי שלטון בבל . אבל שאיפה זו לא היתה מקובלת על שארית הפליטה בבבל , שם רווחה כנראה השקפה אחרת , אשר מצאה את ביטויה בפרקים מ-מח של ספר יחזקאל . חיבור זה נתחבר בגולה , כנראה מעט לפני שנת 538 לפסה '' נ או מעט אחר כך , אבל בכל אופן לפני שנת 515 לפסה '' נ , היא שנת חנוכת המקדש . מתואר בו חידוש שלטונו של ישראל בארצו , לשבטיו . הארגון המינהלי של הארץ המתואר שם שונה לגמרי ממה שהיה קודם לכן : הארץ מחולקת לרצועות למלוא רוחבה , רצועה לכל שבט , ובמרכזה שטח הנקרא 'התרומה אשר תרימו לה' ) ' יחזקאל מח ט . ( ' תרומה' זו כוללת את 'תרומת הקדש' ואת אדמות הכוהנים והלוויים . השטח הנותר מתוך התרומה יהיה 'לעיר מושב ולמגרש והעיר בתוכה' ( שם פסוק טו . ( העיר המשוקמת תהיה במרכז הארץ המשוקמת , באמצע המדינה . ולא זו בלבד , אלא שצורתה אידיאלית : ריבוע מושלם , מוקף חומה שבה _שנים עשר שערים , כמניין שבטי ישראל . לעיר שם חדש : 'מיום _ה' שמה' ( פסוק לה . ( בעיר זו ישבו הכוהן הגדול והנשיא , שלכל אחד מהם סמכויות שונות ; לנשיא זכויות ותפקידים מוגבלים . _1 ויינברג , _הכתניסט , _עמ' _2 . 52-49 מזר , ירושלים בתקופת המקרא , _עמ' _3 . 33-29 _11 _*> _111 _{ 665 _£ _^ _6011161 _ז _? - _// . _0255 _, _061 _¥ _6 _?/( _1551 _* _11856 _ז _( € _ח _14 _^ _ו _^// _ו _0 _/ _1 _£ _^ _5 _^ _ו 40-48 ) _7 _>< _1 _ 1 _ט ד _5110 _} _11 _, 211111 _מ _§ 6 _מ _* _' _3 _§ 11 _ת _£ 587 : _ת _116 _10 ק _£ 3135110 _ז _85- _66 _מט _61 _£ _355 _י _" _\ _מ 16 _ת _11 _מ _13 ז _. _801111155 ( _1611 _16 _< _16 $ 50 _§ _6 _קק 115 _* _7116 _1 _. _3 _\* _' _-00 _( _16 _0 _/ _526 _^ _161 _601 _^ _111 _^ 5 _116561 _( 161 _"' , _¥ _7 _, 19 ( 1969 ) _, , _מג 322-352 ; _^ _1 _. _1131 1116 _3114 1116 _ץ _/ _111 _1161311011 10 ? _116511 _ג 45-71 _; 1 . _\ _1 . _^ _- _^ _. קק _0 ( _116 1 _^ 6 ( 1 ( 1615 0 / _151061 , _8011001 _' , _//* _70 _, 4 , 50 ( 1979 ) , _ח £ _161 _( 161 _י . _81 , קק 1994 ( _¥ 7 , _811 _מ _¥ _0 _* _£ _£ _61 _* _ץ _6 _א , _ח _56 ) _^ 61 _< _16 _^ 1646151110 _) 311 _מ _< _16 _ץ _? _11 _מ _86 ת 111 _ז 16111 , ? _121 _ח 1 _מ 1 587 _" , _¥ _7 _, 18 21 _ז _116 _\ _' 0 ק 0 _ע , _\ ( _161 _£ _313 $ _1 _0011 _אי 229-255 ; 0 . _011 . _\ _13011012 , _. קק _3011 ( 1968 ) , _מ _3110 ) 311 _1111 ( _160 _\^ 16 ( _161 _מ _1111 _§ 6 _מ _611111131 _: ? 13 _פרק _שלושה עשר ירושלים בתקופה הפרסית _יואל _ויינברג

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר