תולדות מחקר הקברים

עמוד:243

סקר מפורט שנעשה בשנים , 1970-1968 בעיר הקברים של אצילי ממלכת יהודה בכפר השילוח , בהנהלתו של אוסישקין , העלה חמישים מערות קבורה , שרק חלקן היה ידוע קודם . מערות אלה תועדו חכו לפרסום מלא ומפורט . מערות הקברים בבית הקברות הצפוני של העיר , באזור שמצפון לשער שבם , נתגלו מחדש , נחקרו _ותוארכו מחדש לתקופת הבית הראשון בידי קלונר וברקאי בשנים . 1974-1973 _י באותה עת גילה ע' מזר תיק ובו תצלומים ותיאורים של שתי מערות קברים מימי הבית הראשון , שנחשפו עם כלי חרס באתרם באזור שער שכם בתקופת המנדט הבריטי . תגלית זו של 'חפירה בארכיון' ניתווספה לגילויו המחודש של בית הקברות הצפוני של העיר , שבו נחקרו מחדש שתי המערות שבחצר מנזר סנט _אטיין , שהן המפוארות שבמערות הקבורה מתקופת הבית הראשון בארץ ישראל כולה . למן שנת 1975 הוחל גם במחקרו של בית הקברות המערבי שלאורך גיא בן הינום . כמה מערות קברים ובהן ממצא עשיר נחשפו ממזרח לברכת הסולטאן בחפירותיהם של דייוויס , קלונר ואדלשטיץ . שתי מערות מפוארות , ריקות מכל ממצא , נחשפו לרגלי חומת העיר העתיקה מדרום לשער יפו ולמצודה ופורסמו בידי ברושי , ברקאי וגיבסון . בשנת 1976 ערך ברקאי סקר מחודש במערות הקברים מימי הבית הראשון , לאורך גיא בן הינום התחתון ובאזור בית הקברות המודרני של היהודים הקראים . סקר זה העלה כמה מערות קברים מעניינות , שחלקן לא היה ידוע קודם לכן . בחפירות כתף הינום שליד הכנסייה הסקוטית , בהנהלתו של ברקאי , ( 1988-1979 ) נחשפו שבע מערות קבורה נאות שנחצבו במאה _הזי לפסה"נ והמשיכו לשמש גם לאחר מכן . באחת המערות , מס' , 24 שהיא מפוארת מן האחרות ודומה באופייה ובתכנונה למערות שבחצר מנזר סנט אטיין , נתגלתה מאספה בלתי שדודה ובה שפע של מנחות הקבורה . החשובים בפריטים שנחשפו היו שתי לוחיות כסף מגוללות ; משנפרשו , התברר שכתובות עליהן נוסחאות של קמיעות ובהן פסוקים דומים ביותר לברכת הכוהנים שבמקרא . 35 אוסישקין , _כפר השילוח . וראה שם על שלביו הקודמים של מחקר כפר השילוח , _עמ' 36 . 19-13 ג' ברקאי , ע' מזר _וע' קלונר , _'בית הקברות הצפוני של ירושלים בימי בית ראשון , ' קדמוניות , ח ( תשל '' ה , ( _עמ' . 76-71 _01111 0 _( _1116 _א _>^§ _6 _8111131 _€3 _¥ _65 _ח _110 י , / _£ _/ , 26 ( 1976 ) , . _\ _^ _13231 , י 1 _זז 1 ) _3111380115 0316 _, _. _161118316 1-8 _. קק ( גירסה עברית קודמת : ע' מזר , 'מערות קבורה מימי הבית הראשון מצפון לשער שכם בירושלים , _' בין חרמון לסיני , _עמ' . ( 124-119 38 ד' דייוויס _וע' קלונר , _'מערת קבורה משלהי תקופת בית ראשון במורד _הר ציון , ' קדמוניות , יא ( תשל '' ח , ( _עמ' _, _4 ; 19-16 _י _3 _\ _' 1 $ , _ס _. ס _. _4 _. _^ _101161 _£ _מ 16 ? 6110 _< _1 0 ק 1 _זז _6 0 / _1116 _1-316 _? _118176 _י _8111131 _03 _\ 1 _ז _11 _. _/ _6711510€ _> _ז _4 _" _21011 , _611016 _מ 6 0 / _\ _1011 ק _1116 810 _107-110 _. קק _/{ _< _' _1 _' _^ _7 _/*/ _, _39 מ' ברושי , ג' ברקאי _וש' _גיבסון , "' כל הקברות _מתפניך שתי מערות קברים מימי בית ראשון ליד החומה המערבית של ירושלים וטיהורן בימי בית שני , _' קתדרה , 28 ( _תשמ''ג , ( _עמ' . 32-17 _40 ברקאי , דוקטורט , _עמ' _41 . 361-343 ג' ברקאי , 'חפירות _כתף הינום בירושלים , ' קדמוניות , יז ( _תשמ"ה , ( _עמ' , ; 108-94 _ץ _0 . _831 _^ 3 , י 1 _ה _8361 _ט ז _. _16 _מ 1 _ת 01 _מ _31 _£ _€16 _( _-11111 _$ _מ _£ _\ _03 _\ _' _3110 _י 93-105 _. קק _1 _^ _6 _\/ _€016 _( _1 _, _ח _11 ] € ? _115 _< _116 _ז _1016 _ז _^ _42 _גי ברקאי , _'ברכת הכוהנים על לוחיות כסף מכתף הינום בירושלים , ' קתדרה , 52 ( תשמ '' ט , ( _עמ' -37 1 ; 76 _ז 1 0 _ז 6 _( _110110 _מ 86 _ץ 6 $ _11 _ת ? _. _16111- 0 . _631 _^ _3 _^ _, " 016 _מ _1 1 _ז _01 _מת 10 _/ _17 _£ _616 _{ _-111 _/ 61 _? _139116 _$ _י 139-192 811 _\ _. קק 19 ( 1992 ) , _, _ע _1 _ע 161 _> _1 _י _ ת . _83161 וראה להלן , _עמ' . 295-290

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר