פיר וירן (איורים (8-5

עמוד:208

על ידי היבוסים שישבו בירושלים לפני כיבושה על ידי דויד . אבלס וארביט הציעו כי פיר וורן היה בשימוש כבר בתקופת הברונזה התיכונה , מאחר שזו התקופה הראשונה שבה הוקמה חומה על המדרון במקום המצדיק ונותן הגיון לקיום מפעל מים זה ואילו רייך ושוקרון מייחסים לתקופת הברונזה התיכונה את השלב הראשון של המערכת על פי תפיסתם . הערכת הדעות השונות מחייבת לבדוק את סבירותן במסגרת התפתחות העיר ירושלים ובהשוואה למפעלי מים אחרים בארץ ישראל . עד שנות השישים רווחה הדעה כי מפעלי המים במגידו , גזר ויבלעם נחצבו בתקופת הברונזה המאוחרת . בהשקפה זו חלה תפנית בעקבות מחקריו של י' _ידץ במגידו ובחצור בשנות השישים , שהביאוהו למסקנה כי מפעלי המים בשני אתרים אלו נחצבו בתקופת המלוכה , וליתר דיוק , במאה _הט' לפסה"נ . אחד משני מפעלי המים בגבעון ' ) הברכה העגולה , _' שאינה אלא פיר המוביל לאופק מים _תת קרקעי ) תוארך על ידי פריצ'רד לראשית תקופת הברזל , ואילו השני ( מערכת המדרגות _התת קרקעיות המובילה אל המעיין שמחוץ לעיר ) תוארך על ידו לתקופת הברזל ב . מערכת אחרונה זו דומה בתפקודה , במידה מסוימת , _לפיר וורן . אולם , ספק אם התאריך המוצע _ל'ברכה העגולה' עומד בפני הביקורת . פיר עגול זה מתוחכם מבחינה הידרולוגית יותר ממערכת המדרגות המובילות למעיין שעל המדרון . ייתכן אפוא כי _ה'ברכה' בגבעון מאוחרת למערכת המדרגות , ואפשר שיש לשייך את שתי מערכות המים האלו לפרקי זמן שונים בתקופת המלוכה . תאריך מפעל המים בגזר מעורר אף הוא מחלוקת : בעוד _שדיוור החזיק בדעתו של מקאליסטר כי המפעל הוקם בתקופת הברונזה המאוחרת , _ידץ לשיטתו ראה גם במפעל גזר מפעל ישראלי . למעשה אין נתונים אובייקטיביים לקביעת תאריכו , ובכל מקרה , הוא שונה באופיו מפיר וורן . מפעלי מים נוספים מתקופת הברזל ב התגלו ביקנעם ובתל באר שבע . מערכת המים בתל סעדיה שבבקעת הירדן יוצאת דופן , שכן היא בנויה כטור מדרגות בתוך מסדרון בנוי מקורה על מדרון התל , היורד אל מעיין שמחוץ לתל . שני _חופרי האתר , פריצ'רד וטאב , מתארכים מערכת זו לתקופת הברזל הקדומה ( המאה _הי"ב לפסה"נ . ( מפעלי המים שנזכרו לעיל שונים זה מזה בפרטים רבים . פיר וורן הוא מסוג המפעלים שמטרתם להגיע למעיין הנמצא מחוץ לתל , בדומה למפעלי המים של מגידו , גבעון ( מערכת המדרגות על המדרון , ( יבלעם ותל סעדיה . השקפתו של ידין כי יש לתארך את כל מפעלי המים החצובים בארץ לתקופת המלוכה התקבלה _24 ראה : אבלס וארביט ( לעיל , הערה _, ( 1 _עמ' . 15-13 להשקפתם של רייך ושוקרון ראה לעיל , הערה _25 . 19 לסקירה כללית על מפעלים אלו ועל בעיית תאריכם ראה : עמירן , אספקת מים ; שילה , מפעלי מים . _26 י' ידין , 'מגידו של _מלכי ישראל _, ' קדמוניות , ג ( _תש''ל , ( _עמ' _27 . 56-52 פריצ'רד , גבעון , _עמ' . 23-22 _< _1 _ת 18 31 _142201 _3 _ז 71-78 _\^ _. _0 _. _1 _) 6 _\ _' _61 , " _1116 _^ _3161 5 _) _' _8161 _. קק , _34 _# _, 32 ( 1969 ) , י _ז _0626 _29 למפעלים מתקופת הברזל יש אולי להוסיף את מערכת המדרגות הארוכה שגילה אולברייט בכרך שבעבר הירדן המזרחי : _7116 י 10 _\ _¥ . _? . _^ _11 _) _11 _§ _111 _, _מ _£ _^* _: _( _11110 _מ , _3 _. _450 _# _, 14 ( 1924 ) , _^ _101136010 _§ _1€31 _116511118 0 / 3 י _6 _1 _/ _0 _0601 $ _63 _ה _3 _נ 11 _\ _1031 _. ק . התיאור כללי וחסר שרטוט , אך נראה שמדובר במפעל מים קדום מהסוג הנפוץ בארץ ישראל . _י _* 1 _( _66 _. _) _, _726 _ח , _£ . _816 י _011 $ _ז 1 _) _' _611 , _נ 1 _< י _83 י , _ג _1 _ג _. 1 . 7 _\ _11 _6 _( _110 0 / _^ _1 _£ _} _111€010 _^ _1001 _8 _x _00- _ק _16 _) _010 _ז _£ _-6 _¥ 186 _< 1 6 _^ 111011 ) , _^ _6 _\^ ז ) _1 {( 16 _¥ _101 _? _1 _x _1 _x _4 _ז _5 1 _ח _0110 ע 1299 _. ק _6 _\\ _' _¥ _0 _* 1993 , _א 1 _\ _,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר