תפישת המקדש והתפתחותה 19

עמוד:137

מקדש ירושלים נחשב ותוכנן מעיקרו כמקום מגורים לה _/ כפי שעולה ממהותם של כלי המקדש _: למעשה הרי אלה כלי בית ( מנורות , שולחן , מזבח קטורת . ( בקודש הקודשים עמדו שני כרובים ענקיים , שהם היו כסאו של ה . ' בשעת חנוכת המקדש הובא לתוכו ארון ה . ' הארון סימל את מרכבתו של _ה' כאשר היה בחוץ ואת הדום רגליו כאשר היה בפנים . לפי קטע פיוטי קדום , שאולי הובא מ'ספר הישר' הכריז שלמה לפני _ה' במעמד חנוכת המקדש : _'בנה בניתי בית זבל לך מכון לשבתך , עולמים' ( מלכים א , ח יג . ( ישעיהו , בחזון הכיסא המפורסם , רואה את _יה' ישב על כסא רם ונשא מתאר את הר בית ה ואת ושוליו מלאים את ההיכל' ( ישעיה ו א ;( ואילו בחזונו לאחרית הימים הוא _' ( ) בית אלוהי יעקב כבית משפט , שאליו יבואו עמים מסוכסכים כדי _שה' יורם מדרכיו וישפוט ביניהם ( ב ב-ד . ( עדות מובהקת לאמונה שה' נמצא במקדש , ושם אפשר ליהנות מנוכחותו , באה מספר _תהלים _, שיש בו פרקי תפילה והגות המביעים את רגשות העולים לציון והמבקרים במקדש . לפי מזמור קלב נשבע דויד למצוא 'מקום לה' משכנות לאביר יעקב , ' והוא מזמין את ה : ' 'קומה ה' למנוחתך אתה וארון עזך . כגמול לחסדי דויד ומחשבותיו הנאות בוחר _ה' בציון ונשבע : 'זאת מנוחתי עדי עד , פה אשב כי אותיה . _' ובפרק פד נאמר : מה ידידות משכנותיך ה' צבאות נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה ... ' אשרי יושבי ביתך ... אשרי אדם ... יראה ד _• • אל אלהים בציון י ... מן הפסוקים האלה , ומאחרים כדוגמתם , אנו למדים שהעולה לרגל הרגיש שהוא יכול לעמוד ממש בקרבתו המיידית של _ה' שעה שהוא נמצא במקדש ; מכאן שנוכחות _ה' במקדש בולטת , מורגשת ומיוחדת לעומת נוכחותו בכל מקום אחר . המחשבה שהאלוהים יוגבל כביכול למקום אחד לא נעמה לחוגים מסוימים , ולקראת סוף ימיו של המקדש התלקחה מחלוקת , שמטרתה להגדיר הגדרה מדויקת יותר את אופי נוכחותו של ה' במקדש . אף שהמחלוקת לא הוכרעה , היא השאירה את אותותיה על חוגים והוגים מימי שיבת ציון ואילך . החוג ה'דויטרונומיסטי' שעמד מאחורי כתיבת ספר דברים ועריכת ספרי נביאים ראשונים , ושחיבר את רוב 'תפילת שלמה לחנוכת המקדש' ( מלכים א , ח _טו-סא , ( ביכר את הרעיון הקדום והנפוץ שה' יושב במעונו בשמים ומשקיף על הארץ , אך הוא הרחיק לכת , בטענו גם שה' איננו יושב ואף איננו יכול לשבת על הארץ _ובתוך המקדש . הוא 'שם , ' או 'שיכן , ' או _'קרא' את שמו על המקדש , והביט בו יותר _מבכל מקום אחר בעולם ; אך לא היה קשור אליו בכל קשר מוחשי . הארון , שנחשב בדורות הקודמים כחפץ שאליו צמוד ה , ' הוגדר מחדש כארון ברית ה , ' כמסמל את היחס המשפטי המיוחד ששרר _בץ _ה' לבין עם ישראל . המקדש עצמו הפך למעין 'מרכזייה' גדולה , ודרכה _, _י 1 $ _" _^ _31 _) _04 _1 _" _7 _* _16010 _§? יק _0011010 ס _0 _$ _11 _? _ו 1953 , _? _1 _מג _& _תס _^ _0 _" _0 _" _0 _' _, _ _/) _6 _" _^ _ן" _1 _, _51 _* _1165 _ק 37-44 _1 _^ _. קק _22 השווה : להלן , פרק תשיעי , _עמ' ; 185-181 וכן _י' _זקנביץ , "לשכן שמו שם _'' , ' לשום שמו שם , _" תרביץ , מא ( תשל '' ב , ( _עמ' _801 _, ; 340-338 _תסע _< 1 _1110 0 . _מ _6 _711€010 _£ _> _'" 3 _ת _31 _א" _* _061110100001 _/ _8

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר