פרק חמישי בין מצרים לבבל וחורבנה של ירושלים

עמוד:90

בבל . משמע , גם הפעם , כמו בימי יהויכין , היו שני גלי הגליה : לגלות הסופית וההמונית ( השווה מלכים ב , _כב יא ; ירמיה לט ט ; נב ט _0 קדמה גלות זעירה , עוד בימי המצור על העיר . לאחר חורבן העיר נפסק למנהיגי ירושלים עונש חמור יותר מאשר בימי יהויכין : פרט לצדקיהו , הם הומתו _ברבלה , מקום מפקדתו של נבוכדנאצר . למערכה על ירושלים הסתייע נבוכדנאצר במיטב האמצעים . הוא נזקק לטובי שריו ( ירמיה לט ג , יג , ( שאחדים מהם מילאו כעבור זמן משרות רמות בממלכת בבל . כן הסתייע במיטב הטכניקה של קרבות מצור — הקפת המקום בדייק , שפיכת סוללות לעבר חומות העיר ושימוש בכרים ואילים ( הם מכונות מצור ) לשם קיעקוע החומות . אבל הגורם המכריע בנפילת העיר היה המשחית הוותיק בקרבות מצור — הרעב הכבד שהציק לתושבים ( מלכים ב , כה ג ; ירמיה נב ו ועוד . ( משפלש הצבא הבבלי ליהודה גבר , כנראה , זרם של פליטים מערי השדה שביקשו מפלט בעיר הבירה . לבסוף , _בט' בתמוז , בשנה האחת עשרה לצדקיהו , היא שנת , 586 הובקעה חומת העיר , כנראה בעברה הצפוני של ירושלים , שהיה נוח יותר מבחינה טופוגרפית לחדירה אל העיר . על הפריצה מכיוון זה מעידות שהותו של צדקיהו בשלב קריטי של המצור בשער בנימין ( ירמיהו לח ז ) והתכנסות שרי בבל לאחר הבקעת החומה בשער התווך ( שם לט ג . ( שני שערים אלה היו בחומה הצפונית של ירושלים ; שער התווך נחשף כנראה בחפירות אביגד בעיר העליונה , צפונית _ל'חומה הרחבה . ' יש לתמוה על משך הזמן הניכר שחלף בין הבקעת חומת העיר _בט' בתמוז 18 ) ביולי ( 586 והחורבן המוחלט והסופי של העיר בז' או י' באב 14 ) או 17 באוגוסט — ( 586 משך זמן של חודש כמעט . מתעוררת השאלה : מדוע לא החריב האויב את העיר מיד , סמוך לחדירתו אליה , ללא שהות ? אין לייחס את הדחייה לרוח הלחימה של המגינים , כפי שאירע בשעת חורבן הבית השני . מסתבר , לדעתי , שחורבן העיר נדחה על ידי הבבלים כדי לחכות לפסק דינו של נבוכדנאצר , המלך והמצביא העליון . באותה שעה שכנה מפקדת נבוכדנאצר , כאמור לעיל , בעיר _רבלה שבארץ חמת , בסוריה התיכונה ( דרומית לעיר קדש שעל _האורונטס . ( המרחק בין רבלה לירושלים היה 400-350 ק"מ , מהלך של עשרה עד שנים עשר ימים , אם ניקח בחשבון את ימי הקיץ הארוכים . לאחר הבקעת החומה נמלטו צדקיהו ופמלייתו בחסות החשכה בעד מבואותיה הדרומיים של העיר ( אזור 'גן המלך' ליד ברכת השילוח , ( כדי לחמוק לעבר הירדן . אולם צדקיהו נתפס בערבות יריחו והובא למפקדת נבוכדנאצר ברבלה לשם מיצוי הדין ; משם הובל כאסיר בבלה . באותה שעה , כנראה , בשלה גם החלטת מלך בבל להחריב את ירושלים ואת מקדשה . _נבוזראדן , _'רב טבחים , ' כלומר שר הצבא הראשי לחילות בבל , ובוודאי גדודים נבחרים שליווהו שוגרו לירושלים כדי לבצע , את פקודת נבוכדנאצר . אם נתחקה אחרי הנוסח המדויק של הכתובים במקרא , הרי ז' או _י' באב אינם מכוונים לשעת החורבן אלא להופעתו של נבוזראדן לפני חומות ירושלים ( מלכים ב , כה ח . ( שרשרת האירועים הנזכרים תואמת יפה את מרווח הזמן שבין הבקעת החומה של ירושלים _18 שחזור שונה , אך המתבסס גם הוא על שני שלבים במערכה הסופית של העיר , ראה : 6 . _^ _, _13231 1 , _מ , 1 < _16 י _11311 _ז 1 : ? 1001 _1831311 10 _. _16161 _ז _16111 _$ _3161 י _-ט 100-108 _7116 _81 _^ _11001 _161-10 ( _1 : 810 _( _6 1 . 1 ( _? _60 _^ _16 _, . _161 _. קק _8316111 1992 _, _17 ראה אביגד , העיר העליונה , _עמ' 50 ואילך , ושם תוכנית . עיין בהשלמות החשובות במהדורה _האנגלית _של _הספר _: _1 _^ _ז _3811 _\ ' 1116 1980 _>) _. _^\ _' _1 _§ _3 _( _1 _, _1 _) _1500 _^ _611 _א _1 _, _זז _. _] _611 _*^ _16 וכן ראה להלן , _עמי . 118

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר