ייסוד ירושלים הישראלית

עמוד:72

שהם מופיעים בספר שמואל , יכולים ללמד על זמנו של הצעד החשוב הזה , שבו הפכה ירושלים למרכז דתי לכל הממלכה . 'ארון האלהים אשר נקרא שם _ה' צבאות ישב הכרכים עליו' שהה בבית אבינדב בגבעה ( שמואל א , ז א ; שמואל ב , ו ג ; ושמא היא גבעה , בירתו של שאול ) לאחר שחרורו מן השבי הפלשתי , ואין עליו ידיעות מיוחדות מימי מלכות שאול . חפץ קדוש זה , שהיה קשור במסורות העבר הרחוק של העם , נשמר אצל שבטי בית יוסף , והיה נע ונד כל הימים בעריהם ( ולא ביהודה . (! בהעלאת הארון לירושלים , ברוב עם וטקס , אל מקומו 'בתוך האהל אשר נטה לו דוד' ( ו יז , ( ביקש דויד לשוות לבירתו מעמד של עיר קודש , שאליה עולים לרגל , בדומה למעמד שהיה לשילה כאשר הארון שכן בתוכה ( השווה : שמואל א , א _כא . ( אין לתאר את מעבר הארון למשכן חדש ללא דרישה באלוהים ואישורו ; ודומה שבדברי המשורר מהדהד דבר ה' שנתן תוקף לצעד זה של דויד : 'כי בחר ה' בציון אוה למושב לו ; זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה' ( _תהלים קלב יג-יד . ( באותו זמן היתה בהעברה גם מחווה כלפי שבטי הצפון , מחווה שבוודאי תרמה לליכוד הממלכה סביב המלך והבירה החדשה . התערבותו של דויד , בגלוי ובאופן אישי , בנושא פולחן יצרה תקדים למלכים שעוד ימלכו בירושלים בעתיד ; כך יכלו גם הם לקבוע סדרי מנהל במקדש ( השווה : מלכים ב , יב ז-יז , ( להשתתף בטקסיו ואף להקריב קרבנות ( השווה : מלכים א , ח סג-סד ; מלכים ב , טז יב-יג . ( הבנייה בירושלים בימי דויד כללה עבודות תחזוקה רגילות שהיו דרושות מדי פעם בפעם , כגון במילוא , הוא אזור העיר שבצדה המזרחי , המשקיף על נחל קדרון והבנוי על מערכת של מדרגות ( שמואל ב , ה ט ;( ואולי ניזוקו המלוא _וחומתו בהתקפה על העיר בעת כיבושה . מעבר לכך , 24 על הבעיות בסידור המאורעות בספר דברי הימים לעומת ספר שמואל , ראה : מ' כוגן , 'שימוש כרונולוגי מכוון בספר דברי הימים , ' ציון , מה ( תש '' ם , ( _עמ' ; 172-165 ד' גלעד , 'על שתי פעולותיו הראשונות של דוד המלך , ' בית מקרא , 39 ( תשנ '' ר , ( _עמ' . 163-156 25 לאחרונה הביאה ק' _יאמרה ניתוח מאלף של פרשת הארון , ובו דיון ברבר יחסו החיובי של שאול אל הארון , שהועלם בעריכה היהודאית של ספר שמואל . ראה : ק' יאמרה , 'תולדות ארון האלוהים מסוף התקופה _הקדם מלכותית עד ראשית המלוכה בישראל , _' עבודת גמר לתואר מוסמך , האוניברסיטה העברית , ירושלים תשנ '' ד . 26 מ' הרן ניתח את דמותו של משכן שילה ומצא בו קווים אנכרוניסטיים ; ראה : מ' הרן , 'שילה וירושלים' ( יסודה של המסורת הכהנית _שבתורה , ( תרביץ , לא ( תשכ '' ב , ( _עמ' . 325-317 27 ראה : רוברטס , ציון , בייחוד _עמ' . 105 בהקשר זה ראוי לתשומת לב תיאור ההעברה בשני שלבים , _כשהנחת הארון בבית _עבר ארם חוצצת ביניהם . דחיית המסע אחרי מעשה _ץזא ( שמואל ב , ו ט-י ) פירושה בדיקת רצון האלוהים , שלא נדרשה בפעם הראשונה . 28 השווה : _< _1 1116 _151361116 _מ 1 3 _ק _18316 _ת _. _16 י _11 ( _116140 _} 1 _\ _1 . _^ 10111 , _ז _, 1 ( 16111 , 7 ( 16 _1 _^( _1 _^ _5 1 _/ 1 _111 _£ _16 _י _13 _< _1111011 _ז _. _קק _1113 1967 , ק _1111 ( 1 _011161 _811 _*( _11€5 , _? 11113 _( _161 134 _. ק . ק 132-144 , _68 _29 בהצעתה של קניון : _01 _011165 0 / _ץ _1 _, _£ _0 _ז _' _0 _גמ 33- _* _:. _£ _6 _. קק _6 _* _¥ _01 _* 1971 , _א _11 , _ז _16 _ת , 35 _1116 01 ( 1 _76510 וראה גם : שילה , קדם , , 19 _עמ' כא . בדבר שימוש במונח 'מלוא' בארמית מאוחרת , ראה : . _כ _8 . ( 1116 _611511031 _, _1301 _מ _\ _' _18 31 _0 _י _6 _אי , _84808 _, 276 81611161 , י $ _ח 110 ק 1 $ _011 ז _? _10111 _* 1311311 1 15-24 _. קק ( 1989 ) , _ב 30 התוספת _ברברי הימים א , יא _ח על חלקו של יואב בבנייה ' ) ויואב יחיה = 1 שיקם ; השווה : נחמיה ג לח את שאר העיר ( ' מסופקת , ואולי היא אחת מן ההערות הכרוניסטיות על שיתוף שרי מלכים בעבודותיהם ; ראה : יפת , דברי הימים , _עמ' ; 242 ולגישה אחרת : ב '' צ דינבורג = ) דינור , ( ' הסיפור על כיבוש ירושלם בימי דור ומשמעותו ההיסטורית , ' ציון , יא ( תש '' ו , ( _עמ' . 167-153

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר