ייסוד ירושלים הישראלית

עמוד:69

ביצור , ואף _במנהרת מים . לפירוש אחרון זה ביקש _ונסאן למצוא תמיכה בזיהוי הצינור עם מפעל המים שליד מעיין _הגיחון , שנתגלה עוד בשנת 1867 על ידי צ'רלס וחץ . דרך מערכת תעלות ומנהרות שדרכה העלו תושבי ירושלים את מי מעיין הגיחון לתוך העיר ; הצינור זוהה עם הפיר האנכי ' ) פיר _וווץ ( _' שבקצה המנהרה בהר , היורד כ 15 מ' עד מפלס המים בתחתיתו . לפי הצעתו של ונסאן , יואב וגיבוריו חדרו בפעולה נועזת דרך פיר זה לתוך העיר וכבשוה . אך סברה זו איננה עומדת בפני הבדיקות החדשות שנעשו במקום . הטיפוס בפיר הוא כמעט בלתי אפשרי ; ומבחינה ארכיאולוגית ייתכן שיש לאחר את כריית מפעל המים כולו עד לימי הממלכה הישראלית . אך אם עניינו של הצנור הוא אכן במים , כפי שנרמז מן ההקשר שבו מופיעה המילה בתהלים מב ח : 'תהום אל תהום קורא לקול _צנוריך , כל משבריך וגליך עלי עברו , ' אולי דברי דויד כוונו לניתוק אספקת המים לתושבי העיר על ידי פגיעה בגיחון בדרך כל שהיא . ( על כך ראה גם פרקים שישי ועשירי , להלן . ( חלקים ניכרים של עיר דויד נחקרו ביסודיות בחפירות ארכיאולוגיות זה מאה שלושים שנה ויותר , אך המחקר הארכיאולוגי מתקשה לגלות את שרידיה של העיר היבוסית שכבש דויד . העיר שכנה על שלוחה נמוכה ומבודדת מערבית לנחל קדרון , רחוקה יחסית מדרכי התחבורה הארציות , והיו לה מקורות מים מוגבלים . עם זאת , היא התגברה על 'תנאים טופוגרפיים וגיאוגרפיים שליליים _" , ' וכבר במאה _הי"ד לפסה"נ — תקופת אל עמארנה — למשל , הוקמו בה מצודה ותשתיות עירוניות . לגבי תקופת הברזל א , ימי היישוב היבוסי , מלבד חרסים בודדים , אין הסכמה בין הארכיאולוגים אם יש לזהות כבנייה יבוסית את מבנה האבן המדורג במדרון המזרחי , וייתכן ששטח העיר שאליה הגיע דויד הצטמצם לראש המדרון המזרחי , אזור שלא נחפר . מכל מקום , דעתם של חוקרים אחדים שיש לשלול כליל את המסורות הספרותיות אודות קיומה של ממלכה מאוחדת בימי דויד ושלמה שבירתה ירושלים והמתבססת על מיעוט העדויות הארכיאולוגיות נראית מוגזמת . רציפות היישוב ושיטת כך אצל אחדים ממפרשי ימי הביניים ; וראה , למשל , רד '' ק . לסקירה רחבה של הדעות בעניין 'צינור' ראה : 0 . 5 , _נמ 16 ( 11 8100 10 2 83 _ז 13210 _ז 11 _§ ק 68 י 1 _^ י , _ת _616883 6-8 / 1 _01011 11 , 4-6 6 11 ? 101 ) _161113 _4161 346- _. קק , 811 ) _1100 , 25 ( 1944 ) , _ " _8111001 " _, _ , _17 י _03 _^ _1 _( _1 61 16 810001 י _381 ; 0 . _8111061 , 73-86 _. קק 30 ( 1979 ) , . קק _811 והוסף גם : _€ . 61 _§ 61 , _* _03 _^ _1 _( _1 110 ( 1 _. 16111831601 _ג _80113 _? 61-1 _^ _10111601 י 1116 ק 1161 1 ) 11 ) _1101161 _] _11810110 _§ 13 ק , — _510 _£ _3 _ארץ ישראל , כד ( תשנ _'' ד : ספר מלמט _, ( _עמ' . * 211 - * 197 וכן לעיל , _עמ' 55 ולהלן _עמ' . 211-210 _50115 _76116 , 1 _^ 00 ( 100 _\ _ת _\ _15016 _ז _1-. _11 _. _\^ _10€601 , _] _€ 33-53 _. קק . _1911 , למעשה _, היה זה _בירץ' שהעלה לראשונה את האפשרות שהצינור קשור למפעל המים שגילה וורן בחפירותיו ; ראה : _. _? _. _811011 , _י 184-185 _\\ _. קק _? _£¥ _@ _5 _, _11 ( 1878 ) , שילה , קדם , , 19 _עמ' יח . וכן להלן , _עמ' . 210-207 10 ראה לאחרונה : _1 _< _1 _. 1031 ) _סי _161860 , א 8 . _110101- . . _\ 1 _^ 6013116 _4 6 , י 8 _8113 _£ 1 " ? י _60 _ ת " _\ _¥ 3 _נ _01101 _ץ _15 0 / _£ _0 ? 1 _ז 10 _ז 01260 ( _6 _< _15 . ) , _1115107 _^ _0 x 1 _( 1 _710 _< _11 _1 _) _, ( = _ז _16156 _א _151061 ( 8114 ( 1165 _?? _656 _X _164 { 0 _£ _( _11101 _( 1 38-49 _. קק 50 _, [ 1993 ]) _, . קק 811 _, _ _17 _י' _קרמון , ירושלים , _עמ' _; 108 ראה גם , פרק ראשון , לעיל . 12 ראה : 0 / ק 1 _ק 118116 _83 _ג 1 _/ _16 . _161 י _\ _1 . _31611161 , _06 _? _1001 _1116 _^ _1303118161 , _מ 1 _( _16 _י , _5 _/ _6 _/ _100 _/ _16111831610 : 1116 _£ _\ _י _311008 _י _£ 60 _) _' 00 _30 _( _1 _81111011 _£ _\ _03 _\ _0 _} _106010 _£$ _10 _( _10 _^ _, 1990 , 16111831610 1993 , _ _^ _1 131161 , 161 _( 1 ., _. _ס 585-588 ; _0 _* _€311111 _4 _. קק 55 ; _\ _1 . _. ק 625-626 ; 14610 , _. _450 _, 2 , _. קק _8 _. 6- _< _13110 _§ 1116 _76113068 _0 _£ _. 161118316111 _' , י _8161061 , 13-20 _. קק . / _£ _/ , 44 ( 1994 ) , וראה גם : _ע' מזר , ' ירושלים וסביבתה בתקופת ההתנחלות , _' נ' נאמן וי' פינקלשטיין ( עורכים , ( מנוודות למלכות , ירושלים תש '' _ן , _עמ' . 134-133

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר