תקופת הברזל א. 1,000-1,200) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:61

תקופת הברזל א _. 1 , 000-1 , 200 ) _לפסה"נ בקירוב ) בתקופת הברזל א חלו תמורות כבדות משקל במבנה הפוליטי , הכלכלי והחברתי של ארץ ישראל . בפרק זמן זה ' ) תקופת ההתנחלות ( ' גובשה הישות התרבותית / חברתית הישראלית , לקראת הופעת הממלכה הישראלית בתקופת הברזל ב . 123 למרות השינויים הדרמאטיים שחלו בפרק זמן זה , מדובר בתהליך ארוך , שמהותו וקצבו לא היו אחידים בחלקיה השונים של ארץ ישראל . אזור ההר המרכזי , ובייחוד חלקו הצפוני ( אפרים ומנשה מצפון לאזור ירושלים , ( היה מוקד להתיישבות אינטנסיבית , ולדעת רבים , באזורי התיישבות אלה התגבשה הישות התרבותית הישראלית . 125 לעומת זאת , בחלקיו הדרומיים של ההר המרכזי הייתה ההתיישבות בתקופה זו פחות אינטנסיבית . אמנם מצויים בסביבה המיידית של ירושלים מספר אתרים בני התקופה ; אך בהר יהודה , בין בית לחם לדרום הר חברון , הפעילות מועטה ביותר . גם במקורות המקראיים , אזור הר _121 בעבר נעשו ניסיונות לאפיין אלמנטים בתרבות החומרית של תקופות הברונזה המאוחרת והברזל א המרמזים על הימצאות גורמים אתניים חיתיים / הוריים בארץ , ואין כל סימן למאפיינים אלו בירושלים . ראה , למשל : _1168 _זז _* _11 י _8 _* _1 _, _ת _1 _קנמ _* _. _£ _6 , י _1131 ( 1065 _^ _1€11360106 _> _' _83 _^? _י _1116 _8 { 1 _> 16 : _\\ _מ 1 21-45 _. קק _. _848 _, 5 ( 1979 ) , עם זאת , יש _011360- _16 _* _800161165 : _/\ _1 ק _11 _ז _111 _00 _ץ _1011 _מ _5111 י , _. _/ _0147 _/ 101 0 / _^ _0 _/ _1060- י _6011 _\ _' 65 ק _31 ? _615 י - <> 295-344 _. קק _10 _^ _1001 _^ _63€07€ _/ _1 _, 5 ( 1997 ) , _123 למבחר דעות שונות על פרק זמן זה ראה , למשל , המחקרים השונים בקובץ מנוודות למלוכה . לקובץ עדכני , המסכם את התמורות שחלו בכל רחבי המזרח הקדמון בפרק זמן זה , ראה עכשיו : 8 . להסתייג מחלק ממאפיינים אלו . ראה למשל : א' זינגר , 'מנהגי קבורה כמאפיין אתני : קבורה ' _חיתית'' בארץ ישראל , ' ? הקונגרס הארכיאולוגי השמונה עשר בישראל : תקצירי הרצאות , תל אביב תשנ '' ב , _עמ' . 7 122 _זיהוין של קבוצות אתניות על פי הממצא הארכיאולוגי הוא נושא בעייתי ביותר , הזוכה מאז _, 4 . _\ _13231 _£ 6 . 816111 ( _6 _( _15 . ) , , ת _0111 131 _/ 1 _10 . _51 _? _10 _/! _מ _0 _} _163 171 7 _) _ן _1 _1€0 _ז _1€0 _ז _70 _ _\ _4 _£ _( _111 _£ _1 _165 _80 _£ _, _. _101115316111 1998 _ז _11 _ז _1 _ז 101 _/ 1 _€6 _ץ _£ _011 124 המעבר האטי בין שתי התקופות וחוסר האחידות בחלקים שונים של ארץ ישראל נידון רבות במחקר . להערות כלליות ראה , למשל , הערותיהם של נאמן ופינקלשטיין במבוא , מנוודות למלוכה , ומתמיד לדיון רב במחקר . ראה , למשל : 8 . _10 _( _20 _/ _1 _£ _5 10 _ק _81161111311 ( 6 ( 1 . ) , _^ _70 _/ _10€010 _^ _1€01 _^{> . 1989 ; 8 מ 0 _נ _< _מ _1-0 , _ץ _1011 _01 _1116 ? _11111511116 _011111116 _' , _761 _3101113 _3 _*? 101 _) _161115 _10 _1116 _6111010 _001114101 1 _< _16 _> _111 _{ _3 _י / _91 _. _§ , _מ _11 > _6111 _מ _£ _0 . , _ 210-222 _. קק , _41 / _1 , 17 ( 1990 ) , _עמי . 14 _125 ראה למשל : _י' פינקלשטיין , 'ההתנחלות בארץ אפרים מבט שני , _' מנוודות למלוכה , _עמ' _126 . 130-101 ראה : מזר , התנחלות . _127 ראה , למשל : עופר , הר יהודה . שמדובר בגורם אתני חדש שחדר לאזור . אי אזכורו של יבוס / יבוסי במקורות מתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת ( כתבי המארות ותעודות אל עמארנה ) מעלה ספקות לגבי הופעתם לפני סוף תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל . העובדה שדווקא בסוף תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל א ישנה פעילות בנייה מרשימה בעיר דויד ( ראה למעלה ) מחזקת אולי את הטיעון שמדובר בגורם חדש . עם זאת , לאור מיעוט הנתונים , נראה שלא נוכל לקבוע בוודאות את מוצאם וזמן הגעתם של היבוסים לירושלים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר