תקופת הברונזה המאוחרת 1,200-1,550) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:52

המאוחרת , תופעה המוכרת מאזורים אחרים ברחבי ארץ ישראל . ניתנו הסברים שונים למשבר זה , אם מסיבות מדיניות ( כמו לחץ / כיבוש מצרי , ( ואם מסיבות חברתיות סביבתיות . הדיח בשרידים הארכיאולוגיים מפרק הזמן הבא , תקופת הברונזה המאוחרת ב ( המאה הי"ד לפסה"נ , ( חשוב במיוחד . זאת תקופתן של התעודות מירושלים מארכיון אל עמארנה שבמצרים , הכוללת את מכתבי _עבךחבה מושל ירושלים ומכתבים שונים השייכים _ל'תיק' ירושלים ( לדיון מפורט ולתרגומן , ראה לעיל , נספח לפרק שני . ( הזיקה בין תוכן מכתבי ירושלים לבין הממצאים הארכיאולוגיים בעייתית , מאחר שהממצאים מעטים ביותר . הממצא העיקרי בשלוחת עיר דויד , שבעבר היה מקובל לייחסו לפרק זמן זה , הוא מערכת מבני תמך שנתגלתה בחפירותיהם של קניון ושילה במדרון המזרחי של השלוחה ( שטח _^ של קניון ושטח 0 של שילה . ( המערכת מורכבת מכשבע טראסות אבן מדורגות , הממוקמות לאורך המדרון . הטראסות משולבות במערכת של קירות אבן המונחים שתי וערב , ויוצרים מעין 'ארגזי אבן' — ריבועים של קירות אבן מלאים באבנים ( איור . ( _2-1 : 7 _בעבר הוצע ההסבר שמערכת זו שימשה כמסד התומך בבנייה שבראש המדרון . תמיכה זו הייתה דרושה עקב _תלילות המדרון , שהקשתה על יצירת מסד שטוח ונרחב במעלה הגבעה . בעזרת מסד זה הורחב תחום העיר בצורה משמעותית . החוקרים שיערו שבראש המדרון מעל המערכת , שהוא האזור הגבוה ביותר של העיר בתקופה זו , ניצבו מצודת העיר והארמון . אם אכן נכונה השערה זו , מהמבנים עצמם לא נותר דבר . אולם , ככול הנראה , מערכת הטראסות הזאת מאוחרת לתקופת אל עמארנה , וספק אם ניתן לקשור לירושלים של מכתבי אל עמארנה . בשנים האחרונות טענו חוקרים שונים שלמעשה יש קיסריים מטיפוס 1 _§ _מ _8386 _^ _1 בלבד ( בלי , 11 _8356 _§ _מ , ( _81 וכן של פכית אפורה ( שם , _עמ' , ( 154 -151 מחזקת את האפשרות שאכן היה שימוש בקבר גם בתקופה זו . לעניין תיארוך מכלולי קברים על סמך היחס בהופעת כלים מטיפוס 8356 _1110 § 1 ו , _8356 11111 _§ 11 ראה : 8 . _^ 1 . 010 _§ _1031 _מ _0111160 , _* _1116 011111131 _30 ( 1 0110 113 ( 16 ת 13 _מ 10- ? 316511 ק 1116 _0 _> _' _י 5 01 _מ _1103110 ק _111 _ז _( 1111111 § 1116 _. _1316 _8101126 _>\ _£ 6 _' , _86508 _, _241 12 _. מ 56-57 , _. קק ( 1981 ) , ( מן הראוי לסייג את האמור בכך שהטיפולוגיה והכרונולוגיה של משפחת 'בסיס _הטבעת' _§ _1 _מ _[ 8356 _81 זוכות לאחרונה לעיון מחודש , וייתכן שיש צורך ברוויזיה של החלוקות הכרונולוגיות שהיו נקוטות בעבר . על כך ראה : _( _1 _ח 31 _3 _ח _\ _1316 י , _מ _§ 113 נ _31 _י _\ 8 __ _1 . _\ _. 83110 _\*' _16011111031 _01313016112311011 0 / 8356 _8111 _£ _ו , _1 _" _י 010 _§>' ק _* _' _? 31 ) _110 1 _> _' _ץ _6 _א 316 : _. 4 _י _111 _£ _1116 _>\ _ז _1108 : _1 _{ 6 _< _1 _< _ה _< _1 ז _7101 _0 _£ _קץ 61 _31 . [ _6 ( 15 . _] , _€ _. _קק _?? _611151011€ _^ _£ _001 _( _1 _, ? 11113 ( _16 _^ 13 1991 , . ( _119-130 לתיארוך הפכיות האפורות ראה לעיל . דר על פי 116 ק 1 _ז _61 _מ _113 _ק 1116 _£ _§^ י , _מ _8161 _ח 1 . _\ _1 . _>^ 61 , _86508 _, 241 י 1 _מ 16 _מ 6 : _/ _4 _116388655 _מ ? 316811 _מ _1 1-28 _. קק . ( 1981 ) _, לדיון נוקב באופי התהליכים שהתרחשו בסוף תקופת הברונזה התיכונה וראשית הברונזה המאוחרת , ובמיוחד על אופיה ועוצמתה של המעורבות הצבאית המצרית בתהליך זה , ראה : 8 ? _311 י 1 _קץ _£ _§ _§ _מ 81 ( 1611 _מ _8 _. _600 _י 6161 , _ת _{ _1 _י / _1101 _111€ _^ 11 ( 1 ( 116 8101126 _, _4 _££ _1116 _161111111311011 0 _/ _מ 1 181- _. קק _11 _, 21 ( 1989 ) _, _ז _0 _ע _11 ) _6811110- 111 _? _316511116 _' , _^ _6 _ז _113 _קץ _)^ _50 _$ _, _£ _§ _ץ _1 _{ _י 61 , _י _\ _11 ( _14116 _193 ; _\ ¥ . _0 . _06 _\ _ח 13 _ח _( _1 0 / 1116 ? 316811 _מ _£ < _1 _1116 _מ _110115 , _3 75-81 _; / . _. קק _, 11 _) _14 ., 22 ( 1990 ) , _י 26 110 _6101126 _^ _§ _6 _ח 810 _\ _ן _0 _טחנ ! _1 311 ( _11116 _קי _£ _§> י , _מ 18161 _ז 61 _י , 11 ) 1 _( _1 ., _\\ י 6 _מ _1 _. _316 _8101126 / _. 4 1131181110 _0 111 ? 316811 י 105-115 . קק 23 ( 1991 ) , ראה למשל : בונימוביץ ( לעיל , הערה . ( 42 קניון , חפירה בירושלים , _עמ' ; 97-94 שילה , קדם , , 19 _עמ' _* ג , _כא . שילה , שם . שם , שם . קניון , חפירה בירושלים , _עמ' ; 95 קניון , חפירות , 1964 _עמ' ; 13 שילה , קדם , , 19 _עמ' יג , כא . בגלל

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר