תקופת הברונזה התיכונה ב 1,550-2,000) לפסה"נ בקירוב )

עמוד:44

דויד , מעל למעיין _הגיחון , נתגלו קטעים מונומנטליים של ביצורי ירושלים מתקופת הברונזה התיכונה ב ( ראה _עמ' , 202 איור 3 א . ( אלו מוקמו בנקודה נמוכה במדרון על מנת להגן על אזור המעיין ולהקיפו . לפי דיווח ראשוני , מדובר בבנייה והציבה בסדר גודל יוצא דופן . לטענת החופרים , מיקום הביצור מחזק את ההשערה שאלמנטים קדומים של מפעל המים של ירושלים כבר תפקדו בתקופה זו . יש להדגיש שלמרות עוצמתה של מערכת הביצורים הזאת , החפירות השונות אינן מספקות _עררות ברורות לשימוש רצוף של הביצור לכל אורך תקופת הברונזה התיכונה . בחפירות קניון ושילה נתגלו שרידים של מבנים ורצפות מגורים בני זמנה של החומה , וגם כאן הובחנו מספר שלבים . בחפירות שילה נמצאו גם מכלולים של כלי חרס , שיבוצי עצם ( איור ( 4 ותכשיטים בני התקופה . בנוסף , נמצאה קבורה של תינוק בתוך קנקן מתחת לאחת הרצפות טיפוס קבורה נפוץ בפרק זמן זה . מרבית השרידים מירושלים מתקופה זו הם מן המאה _הי"ח לפסה"נ ; השרידים מסוף תקופת הברונזה התיכונה מועטים , תאריכו המדויק . לא ברור אם לשייכו לסוף תקופת הברונזה התיכונה ב 1 או לראשית תקופת הברונזה התיכונה ב . 11 אני מודה לא' _דה גרוט _וד' טרלר על מידע זה . 50 לדיווח ראשוני על חפירותיהם של רייך ושוקרון ראה לאחרונה : ר' רייך , 'חפירות חדשות בעיר דוד , _' א' פאוסט _וא' ברוך ( עורכים , ( חידושים בחקר ירושלים , דברי הכנס השלישי , _רמת גן _תשנ"ח , _עמ' 8-3 ( וראה גם פרק שישי , להלן . ( לדיון נרחב על מפעלי המים , ראה פרק עשירי . 51 הדבר תמוה במקצת , אך מתקשר למיעוט הממצא המתוארך לאחר המאה הי"ח _לפסה"נ בשלוחת עיר דויד . יש הגורסים שיש להבין זאת כעדות להפסקה ביישוב עד סמוך לסוף תקופת הברונזה המאוחרת . ראה : פרנקן ושטיינר , אורושלים ויבוס . למרות היעדר עדויות יישוביות _משלוחת עיר דויד מסוף תקופת הברונזה התיכונה ב , יש להדגיש את הקבורות בנות אותה תקופה מהסביבה הקרובה של העיר ( _וראה להלן . ( 52 קניון ( קניון , חפירות , 1962 _עמ' ( 12 דיווחה שהיו שרידים מהתקופה לכל אורך חתך _^ ושילה דיווח על מספר מקומות וכן מספר שלבים בממצאים בני התקופה . _ראה : שילה , קדם , , 19 _עמ' כ , וכן שילה ( לעיל , הערה . ( 8 נוסיף לכך את העדויות למילויים שהכילו חרסים בני התקופה מחפירות אחרות . מקאליסטר ודנקן פירסמו ממצאים שונים מהתקופה , וביניהם טביעת חותם מצרית שתוארכה לימי השושלת ה . 13 _מקאליסטר _ותקן , חפירות , _עמ' , 178-177 , 34-32 וכן אולברייט _, חפירות , _עמ' , 165-166 ומזר _, ירושלים בתקופת המקרא , _עמ' . 19 גם מחפירות הכותל הדרומי נמסר על מילויי אדמה שהכילו חרסים בני התקופה . א' מזר ( לעיל , הערה . ( 19 53 לדיווח קצר של שילה ( כולל תצלום חלק מהממצאים ) ראה : _6 _^ _$ - _א < _1 _ת _016 _$ _3 _אי / _£ . _/ _, 35 _0 , _81111011 , י _3 _\ _' _14 _, 1984 _ס _0 _£ _ץ _011 , _ת _161 _ג _118 _ץ . _16 1 . 12 : 1 ) ק 66 , _. ק ;( 1985 ) , הנ '' ל , _'עיר דוד , ' 1984 חדשות ארכיאולוגיות , פה ( תשמ '' ה , ( _עמ' . 32 על שיבוצי העצם הנזכרים , _ראה : אריאל , עיר דויד , ב , _עמ' . 124-120 ייתכן שריכוז השיבוצים שנמצאו בלוקוס 2135 מעיד על בית מלאכה שהיה במקום . יש להעיר שבניגוד לפירסום הראשוני , ייתכן שהמכלול מתוארך לסוף תקופת הברונזה התיכונה _בח . ראה : שם , _עמ' . 120 לדיווחים נוספים על ממצא קטן מגוון מתקופה זו ראה אריאל ודה גרוט , עיר דויד , ד . 54 דיווח בעל פה אודות הקבר מסר לי _פרופ' י' שילה _ז"ל . קבר נוסף נתגלה ככל הנראה בחפירות קניון ; _ראה : קניון , חפירות 1967 _עמ' . 106 55 קניון ( קניון , חפירות , , 1964 _עמ' ( 13 דיווחה על רצפה עם ממצא בשטח _\ , שתוארכה על ידה לסוף תקופת הברונזה התיכונה או ראשית תקופת הברונזה המאוחרת , אך ראה הערותיהם של פרנקן ושטיינר , _אורושלים _ויבוס ; המכלול עם שיבוצי

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר