תקופת הברונזה התיכונה ב 1,550-2,000) לפסה"נ בקירוב )

עמוד:42

שבתקופה זו אנו עדים לראשיתם של תהליכים היסטוריים ארוכי טווח אשר השפיעו על תולדות אזור ההר המרכזי למשך מאות שנים . מן השלב הראשון של התקופה , תקופת הברונזה התיכונה ב 1 , 750-2 _, 000 ) 1 לפסה"נ בקירוב , ( נותרו בירושלים מעט מאוד עדויות ארכיאולוגיות . לשלב זה יש לייחס קבר מחפירותיהם של _מקאליסטר _ותקן בעיר * . מאותה חפירה פורסמה ידית קנקן עם טביעת חותם של חרפושית מצרית , מימי השושלת המצרית ה , 12 כלומר , מפרק הזמן הזה . בחלקה השני של התקופה , תקופת הברונזה התיכונה ב 1 , 550-1 , 750 ) 11 לפסה"נ בקירוב , ( מתרבות העדויות הארכיאולוגיות . כברוב התקופות הקודמות , העדויות ליישוב נמצאו בשלוחת עיר דויד . בחפירותיהם של קניון ושילה ( וכן כנראה גם בחפירותיו של _פרקר ( נחשפו קטעים של חומת העיר הקדומה ביותר של ירושלים . קטעי החומה , הבנויה אבן , נתגלו לאורך צדה המזרחי של השלוחה , במחצית גובה המדרון ( איור . ( 3 _42 להמשכיות במערך היישובי שבין תקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת , ראה , למשל : ההיסטוריה של ארץ ישראל , _עמ' . 134-132 למאמר קלאסי הרן בהמשכיות אף לתוך תקופת הברזל , ראה : . 4 . _^ _, _11 , י 6 _מ ? 31681 1 _מ _1116 _$ _611 : 0 / _161116111 _1116 1513611165 1 י 1 ( _1 _ז 11 _}{ _1 $ _107 _) ( 1 _ז _16 _זז _1 01 ( 1 765 _(( _1 _ז _5 0 _ץ 1 ( _16111 , _£ _550 134-169 _. קק _. _^ _611 _^ _1071 _, 0 x _501 ( 1 1966 , לעומת תפיסה זו , ראה עכשיו הצעותיו של ש' בונימוביץ , המפרש תהליכים אלה לאו דווקא כהמשכיות אלא כמעגל סובב של 'גיאות ושפל' ביחסים שבין _הקפר והארץ הנושבת . ראה : ש' בונימוביץ , ' תהליכים תרבותיים ותמורות _חברתיות פוליטיות בהר המרכזי של ארץ ישראל ערב ההתנחלות הישראלית , ' מנוודות למלוכה , _עמ' . 283-257 לתפיסה שונה במקצת של המערך הפוליטי בהר המרכזי בתקופה זו , ראה : _116 _יוי _, _ת _^ _615161 _מ 1 . _? _1 1 _0 _£ 1116 _0601131 ז _123110 _מ _01111031 01 _§ _£ _1 ק 1 ( 6 ( 18 . ) , $ _0010 _מ _, _. _4 _. _81130 _81 1 . _;\\ _' 113 _י _ץ _011 _ט _0 _\ _1 _( _16010 _£ _? 70 ( 1 ( 1 _) _1 , 1990 . ? _70- _11111 _00 _ז _^ 1- _811 ) _110 ( 11 _ז _- _/ _10 ( _10 _/ _101 _00 _ז _116 _ז _1 ( _1 1 _ז _1 _£ _5 0 / _1 _/ _1 _£ _8600 _ז _€€6 _( _11 _1 _£ ? _685 _ז _8 _? _€55 0 / 1 811 _) _11081 _\ _10 _} _106010 _£ _) _. _? _1€ _-00 _ז _1 _ף > _111 ( 1 ( _1011 , ? _70 ( _114011071 , ( ק _1 _: ? 0 _זז _05114 _ק _1 _ז _5 _)> 110-131 . קק _1 1993 , _מ _18316 _ת _? _0 _^ _67 _; 6 _, _43 מקאליסטר ודנקן , חפירות , _עמ' 176-175 ( ובייחוד כלי החרס המופיעים בלוח _יומן _ו 0 _ _מס' . ( 8-5 מסקנות דומות לגבי תיארוך הקבר הזה הוצעו על ידי פראג 26 _ת _311 _\ _11 _< 1 _< _116 610 _י _> _£ _מ _;\ _י _. _£ _. ? 13 , _§ קק , _? _£ _0 _, 123 ( 1991 ) , _י _ת _1611183161 _מ 6111131 1 . 129-132 _בהקשר לכך ניתן לציין _שבקבר מבית עניה שנזכרה לעיל ( ראה : _ונסאן _, בית עניה , עמ _' , 439 לוח : 9 _נ , ( _1 נתגלה קנקן שניתן לשייכו לתקופת הברונזה התיכונה ו זז _44 מקאליסטר _ותקן , חפירות , _עמ' . 178 יש לציין שהצילום של הטביעה אינו ברור , וקשה לבדוק את נכונות התיארוך . לאור הבעייתיות באופי הממצא המצרי בארץ ישראל בפרט וקשרי הארץ עם מצרים בכלל בתקופה זו , יש להתייחס לממצא זה במידה רבה של _חשד . גם אם אכן מדובר בטביעת חרפושית מימי השושלת _ה , 12 ייתכן שנעשה בה שימוש בשלב יותר מאוחר . לבעייתיות האמורה ראה , למשל : -ק _£ _§) _' _י _, _מ _8161 _ח . 1 . _^ 1 . _\^ _61 _1116 _\ _11 _( 1 ( _116 _מ _1130 8 . _61311005 _^!(/ _1 ? _316511116 _1 1-16 ; _. קק _1 _, _8450 _# _, 217 ( 1975 ) , _י _ק _^ _0 _מ _^ _1 מו י _1 _( _1011 _011 _< _1 151 _( _161 _ז _1 _, _€0 _ק _71-97 _0 . 6 . _¥ _^ _6 _^ _016 _, _£ _8 _)! _. _קק _611016711 _7111165 , ? _1111061011 1992 , 45 קניון , חפירה בירושלים , _עמ' . 84-83 קטע חומה נוסף , שאולי גם הוא מתקופה זו , ראה : קניון , חפירות , 1967 _עמ' ; 29 שילה , קדם , 4 וקרם , 19 _עמ' י , כ . לדיון כללי , ראה : 7116 _, _מ _13 _ת _\^ _1 _£ _111 _, _י _00711165 10 _ח _1 _1 _/ _16 _€ ( 1 _זז _6714561161 _1 : ? 70 _ז 16 ( 171 _67011 _( _16010 _§) _^/( _1115 0 / _. _/ _ז _111 _*^ _5 _(\{ 6 ( 111677 ( _1 _ז _1116 _\( _0 _> 13-20 _. קק 6 _> _' 1993 , _מ , _114 ) , 3 _) _' _< 1 _ז _16 _זז > 16 _ן _511 ) _ן _46 קטע החומה שנחשף בידי פרקר ( _ונסאן , ירושלים התת קרקעית _, _עמ' , 29 לוח _ע ( 17 : 1 זוהה רק בדיעבד . ראה : _מ _1 _? _40168 0 _ט _? _0 _י 163-164 ; _\ 1 . _8 _. _861011 _, _. קק _1 _, / _£ _., _/ 37 ( 1987 ) , _י _ת _8316 _ט / _£ _/ , 38 ( 1988 ) , 161 , _1 _^ _61161 _10 _1116 _£ _011101 י _$ 1611161 , 203-204 _. קק

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר