תקופת הברונזה הקדומה: 2,200-3,500) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:38

אם ננסה לסכם את הידוע על ירושלים בתקופת הברונזה הקדומה מהממצא הארכיאולוגי , נוכל להצביע על הנקודות הבאות . יש להניח שהעיר הייתה ככל הנראה בלתי מבוצרת , לאור היעדר כל עדות לביצורים בני התקופה בכל החפירות שנערכו בעיר דויד ( ובייחוד לאורך המדרון המזרחי של השלוחה , שנבדק במספר מקומות משיאו ועד בסיסו . ( על סמך תפזורת הממצאים בני התקופה , העיר הייתה ממוקמת בשלוחת עיר דויד , בעיקר בשיפוליה המזרחיים . עם זאת , היות שנתגלו חרסים כמעט בכל החפירות באזור עיר דויד , ייתכן שהעיר התפרסה בכל השלוחה ואולי אף צפונה , לכיוון הר הבית , אף על פי שלא נמצאו עדויות ארכיטקטוניות לכך . הדעת נותנת שירושלים הייתה יישוב חקלאי קטן וטרם הפכה לישות בעלת חשיבות מעבר לסביבתה המיידית . אנו רואים שירושלים נעדרת כל סימן לאפיונים של היישובים העירוניים המרכזיים בני התקופה . היישוב בירושלים התקיים כנראה לכל אורך תקופת הברונזה הקדומה , אם כי העדויות לגבי סוף התקופה ( ברונזה קדומה ג ) מעטות . העדות הארכיאולוגית על אודות ירושלים בתקופת הברונזה הקדומה משתלבת יפה עם הידוע במחקר על מערך היישוב באזור ההר המרכזי בתקופה . כבר מראשית התקופה נוסדו יישובים באתרים שונים באזור זה ( כמו העי , תל אל נצבה , תל פרעה [ צפון ] ואחרים , ( ולמעשה הפך האזור , לראשונה בתולדות ארץ ישראל , לאזור המיושב בצפיפות . חלק גדול מיישובים אלו מוקמו על שלוחות נישאות , והשטחים החקלאיים בעמקים שמסביבם עובדו . בהמשך התקופה הפכו חלק מהיישובים באזור לערים גדולות ומבוצרות ( כמו העי , ירמות , תל פרעה [ צפון ] ואחרים , ( אך בד בבד המשיכו להתקיים יישובים קטנים ובלתי מבוצרים ( כדוגמת ירושלים , בית צור ואחרים . ( יש בסיס להשערה שבתקופת הברונזה הקדומה נוצרו בארץ ישראל ערי מדינות , וניתן להניח שהיישובים הקטנים , כדוגמת ירושלים , שימשו כעורף החקלאי למסגרות מדיניות אלו . הובא לירושלים בתקופה יותר מאוחרת ואין לו כל נגיעה לתולדות ירושלים בתקופה הנידונה . ראש הפסל נמצא כיום באוסף של מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב ( תודתי לגב' ט' _קרטס שסייעה באיתורו . ( _20 יש לחזור ולהרגיש שאין בידינו מקורות היסטוריים העשויים לסייע ישירות לשחזור תולדות ירושלים בתקופת הברונזה הקדומה . למרות מספר טיעונים שהועלו שירושלים נזכרת בארכיון תל _מרדיו ( אבלה , ( אין כנראה כל בסיס לכך . לטענה שירושלים נזכרת ראה : _7116 _1 _* 0 _> _' _31 _, _\ _10111 _\ _' 65 _0 _? _7011 _0 . י 46 ; ? . ? _611111310 , _. ק , _54 _, 39 ( 1976 ) , _י _13 _ג _\ 131 _( 111 _< 11- _£ _1 _€ _( _1 _, _ז _116 _^ _€ _( _115€0 _\/ _€ ק _1 _זז _£ 181 , 11 § . 48 _\ _131111136 , _£ _1 _) _10 _, 8 _. ק 1980 , _מ _^ _0 _מ _; _1 _^ _0 _ר' _קוטשר , ' תעודות אבלה , ' קדמוניות , 48 ( תש '' ם , ( _עמ' ; _114 ח' _ברמנט _ומ' וייצמן _, אבלה , תעלומה ארכיאולוגית , ירושלים , 1982 _עמ' . 7 לדחיית טיעונים אלו ( ולמעשה של הטיעונים להופעתם של שמות מקומות _ארץ ישראליים בתעודות אבלה בכלל , ( ראה , למשל : _68 _ת _1800 _\ _' 6 _ס _1 _מ _£ _606 _י _111 ? . _\ _131111136 , י 8 ; 1 . _\ _111111 _>' , _. ק , _85 _* _15 _, 3 ( 1982 ) _, י 31 _51 _> 13 61 ) 13 _76 x 18 , _מ 1 _ג 6 < _ת 110 _מ 01 _\ _16 _מ _< 1 _. _16111831601 _ת 3 , _5 _, _4 _# _, 9 י 5 _^ 101318 _מ _641110 _ק _£ _1 _> 13 _£ _\ _ץ 74-75 _8 _* _. קק . ( 1983 ) , _21 _ראה , למשל : היסטוריה של _ארץ ישראל , _עמ' . 119 105 _ט _ראה : _6 _ק _< _1503 _מ _11 _^ _3 _מ 16 _מ _16 _361116 _ח" _3 , _מ 11 ק _26 _/\§ _6 11-111 _^ _6 _£ _. _00 _ת _* _6 _£ _311 _? _810 _מ 6 1 _מ _. _01 ? 316811 קק / _£ _. _/ , 34 ( 1984 ) , , י _26 _. _\§ _6 11 _מ ; 24-29 _\* _1 _^ _116 610 _פינקלשט"ן וגופנא ; _^ _. _? _1 _. _; _006 _, _561116- _1 _( _, _111 _ז _1 ו _116 1 _ו 0 _ז _11116 £ _0 _? 1 _)> _8 _ז 1 _ץ 1 ( 111 ( 1 _5006 _? _ח _16 _ה _1- _ז _0 _^ _00 _ץ _-1 _( _ז _1 _[ _11 _ז _16 _ה _16 _ק _1 _ח _11 : _€0 _ז _1 _16 _\> _0 _ז-ז _41 _^ _1 _€ _ו _50 _>^ _6 _x _50 _^ _: _0 _' _, _ן _^ _ח _11 _/ 1 _0 _5 _* _1011-56016 _^ _0 _ז _0 _( _110110 _ז _1 73-79 _. קק _5116 _^ _161 _( _1 1993 , _" ההיסטוריה של _ארץ-ישראל , _עמ' ; 111-110 וראה :

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר