ט. מסים והיטלים שונים

עמוד:102

59 מכירת הזכות לגבות את היטל הרמדאן מהקדש היהודים [ 242 / 298 ] מרזוק בן עבד אללה , עבדו המשוחרר של ג'אר אללה אפנדי המנוח , העיד על עצמו כשהוא במלוא הכישורים הנחשבים כחוק מרצונו ומבחירתו , מבלי לכפות אותו לעשות כן או לאלצו , כי הוא העביר זכויותיו , ויתר ושמט ידו מההיטל המגיע לו על פי המנהג ושיעורו , מדי שנה בחודש רמדאן , 25 זולטה מהקדש עדת היהודים בירושלים הנאצלה . [ העברת הזכויות ] היא ל [ איש ] הנושא כתב זה והמוסר דברים אלו עלי אפנדי בן הסייד עלי מחסן אפנדי . [ זה האחרון ] הסכים כחוק להעברת זכויות זו ממנו לעצמו . כבוד מולאנא וסיידנא השופט של השריעה התיר כחוק לסייד עלי מחסן הנזכר לגבות ולקבל את 25 הזולטה הנזכרים בכל שנה בחודש רמדאן מבא כוחו של הקדש עדת היהודים בירושלים והאחראי עליו . [ זאת , [ כפי שהיה גובה אותו מעביר הזכויות מרזוק , ללא חולק ומתנגד . למתוק מעביר הזכויות הנזכר ניתן פיצוי מידי מקבל הזכויות ] , דהיינו ] הסייד עלי מחסן הנזכר תמורת העברת זכויות זו , [ שהיא ] סכום ששיעורו המוצהר 170 זולטה כפיצוי מידי שנתקבל כחוק בידי מרזוק מעביר הזכויות מידי הסייד עלי מחסן מקבל הזכויות . נרשם [ ביום ] 15 ב [ חודש ] שעבאן שנת 230 ו . תעודה 1 39 במקור : "עתיק . " על עבדים ועבדות בירושלים העותימאנית ראה : סלאמה , מוסד העבדות ומוסד הווקף ו הנ"ל , שחרור שפחות r הנ"ל , בריחת עבדים . 2 על גיאר אללה אפנדי ראה : סלאמה , מוסד העבדות בירושלים . 3 במקור . "פרעי 4 . " במקור : "עאדה 5 . " מטבע שנטבע בתקופתו של סולימאן השני . זולטה הוא הגרוש העדדי . על מטבע זה וערכו ביחס למטבעות אחרים במאה הי"ח ראה : לכמן , אדום , עמי . 198-197 וראה גם : גיב ובואן , חברה , עמ' . 54 6 במקור : "זאדה . " 23 7 ביולי . 1815 על גובה המס בשנת 1855 על פי תזכיר הקהילה ראה . ולנשטיין , בתב יד גאסטר , עמ' ; 85-84 וראה גם מאמרו של ברטל , בירורים , עמי . 118-97 על עדותו של דייר נוימן בקשר לגובה המס שהעלו היהודים לנכבדים מוסלמים ראה : בן אריה , העיר העתיקה , עמי ; 144 וראה תעודה 47 / 312 ( מרזוק בן עבד אללה מאנשי " ] תאבע [ " מצטפא אעיא עלי אפנדי מכר לסייד מחמד עלי בן הסייד עלי מחסן את זכותו לגבות 5 . 5 גרוש כמס סוכר בכל שנה ב 55 גרוש אסדי . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר