ז. מס גולגולת

עמוד:86

33 עליית שיעורי מס הגולגולת 11 \ n » r nrrt ... nco האפנדי [ הקאדי של ] ירושלים הנאצלה כעת ... ופאר חכמי הדת ... המורשה לפסוק הלכה ... ופאר הדגולים מושלה נשל ירושלים ] כעת אחינו מצטפא אפנדי , ... וממלא מקום האחראי על צאצאי הנביא י ... ומפקד הסיפאהים :... להווי ידוע לכם כי בתאריכו [ של מסמך זה המצוין בתחתיתו ] הגיעו מסמכי מס הגולגולת של בני החסות של ירושלים הנאצלה לכאן מאיסתנבול הנעלה . הגיע אלינו פירמאן נאצל מאת האימפריה הנעלה , ינצרה ריבון הבריות , שתוכנו הרם [ כדלקמן : [ נקבעה תוספת חדשה [ על סכום המס המקורי שב ] מסמכי מס הגולגולת של בני החסות בכל רחבי המחוזות של [ הממלכה העותימאנית ] הנצורה . [ התוספת היא על השיעור ] הגבוה ביותר , הבינוני והנמוך ביותר . השיעור המרבי של מס הגולגולת הוא 48 גרוש לאדם , [ השיעור ] הבינוני של מס הגולגולת הוא 24 גרוש לאדם ו [ השיעור ] הנמוך ביותר של מס הגולגולת [ הוא ] 12 גרוש לאדם . כמו כן [ כולל כל חיוב מהנזכרים לעיל ] דמי רישום וערבות [ ואין כל ] תוספת מעל זאת [ לגבי המס ] הגבוה ביותר , הבינוני והנמוך ביותר . לפיכך [ שיעור סך התשלום ] המרבי הוא 2 גרושים , הבינוני הוא גרוש והנמוך ביותר הוא עשרים פארה וכך גם הסכום המקובל באיסתנבול כשער חליפין למטבע זהב עדלי הוא 12 גרוש בלבד . כעת , צרור מסמכי מס הגולגולת הנזכר נמצא בדרכו אליכם בלוויית נושאו ... החאג' מצטפא אע'א גובה מס הגולגולת . לפיכך רצונ [ נו ] כי בהגיעו אליכם תשימו פעמיכם תעודה 35 1 במקור " ! נקיב אל אשראף , " מי שעומד בראש צאצאי הנביא מחמד בעיר . קורותיו של מוסד זה מגיעים עד לתקופה העבאסית , והוא כלל , בין היתר , אחריות מנהלית ( רישום שמות הנמנים על קבוצה זו בפנקס מיוחד ) וכלכלית ( דאגה לחלוקת הכנסות מהקדשים שנועדו לבני הקבוצה . ( וראה י "Nakib ai-Ashraf ' , EP וינטר , אשראף , עמי 7 ו 2 . 41- במקור : "מיר אלאי . " וראה לעיל , תעודה מס' , 11 הערה 3 . 3 במקור : "בועיצית אל ח'ראג 4 . '" במקור . "דימי , " המתייחס ליהודים ולנוצרים גם יחד . 5 במקור : "דם , " שבתורכיה נקרא "זם . " על מושג זה ראה : כהן , ארץ ישראל , עמי . 216-211 6 על הרפורמה שחלה במאה הי"ח באופן גביית מס הגולגולת — מגביית סכום כולל מהקהילה לגביית המס מכל יחיד על פי מצבו הכלכלי — ראה : שוחט , היהודים בירושלים , עמי . 8-7 מתזכיר כולל הספרדים משנת 1855 עולה שהסכום שנגבה מהקהילה היה סכום כולל ולא עבור כל פרט ופרט וראה : ולנשטיין , כתב יד גאסטר , עמי , 86 וראה שם גם גובה התשלום . 7 במקור : "דוירגי קלם 8 . " במקור : "כפיל לאן , " ואולי "כפיל לאמה 9 . " שהוא מחצית הגרוש . 10 במקור : "ג'זיהדאר . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר