א. הנהגת הקהילה

עמוד:18

בקשה [ זו ] מוגשת [ אליכם ] לאחר התפילה [ לשלומכם ] שהיא מצווה דתית , [ ולהלן הנוסח שלה : [ השחיטה [ בידיו ] של אחד מ [ בני ] העדה הנזכרת מותרת אם הצדקה שלו חוקית והוא מציין את שמו של האל יתעלה לגביה [ לגבי השחיטה ] בעת השחיטה ללא [ ציון ] שם [ נוסף ] זולתו . [ זאת ] כיוון שהוא נמנה על אנשי הספר ואחד התנאים [ הדרושים הוא ] היותו של השוחט בן עדת הייחוד האמיתי [ של האל ] כמו מוסלמי או [ בן עדת ] התפילה [ לאל אחד ] במו אחד מאנשי הספר , שהרי הוא מאמין בספר מספרי הבורא יתעלה ויתגדל . ו [ הרי ] אין אצלנו כל הבחנה לגבי מי שנמנה על אנשי הספר אשר שחיטתו מותרת [ לאכילה למוסלמים ] בין אם הוא יהודי או נוצרי , בן חסות [ תחת שלטון האסלאם ] או שאינו תחת שלטון האסלאם , יי ערבי או תע'לבי או זולתם מבין אלה שהחזיקו בדת היהודית והנוצרית . העיקר בו הוא אמירת דבריו [ של האל ] יתעלה שהוא הדובר אמת יותר מכל הדוברים : "המזון של אלה שניתן להם ספר [ קודש ] הותר הדים על מאבק זה בעיתונות בת הזמן ראה ? " הלבנון , " שנה רביעית , גיליון , 7 מיום כ"ב באדר שני תרכ ז ;( 29 . 3 . 1867 ) "היום , " מסי , 24 מיום ז' באדר תרמ"ז , עמי ; 2 "הלבנון , " שנה שתים עשרה , גיליון , 12 מיום הי מרחשוון תרל"ו , 875 ) ו . ( 3 . 11 . באשר לעצומה עצמה , מתעודה 49 בספרו של אליאב , בחסות , נראה שהאשכנזים פנו בחודש מרס 867 ו למושל העיר עזת פאשא והוא קרא למופתי השאפעי ודן עמו בנושא . העצומה הוגשה , כנראה , לאחר תלונה של השאפעים , בעידודם של הספרדים , נגר האיטליזים החדשים של האשכנזים . ( על מעורבותו של המופתי השאפעי ראה , להלן , הערות 35 ו . ( 37 מתעודות אחרות שמביא אליאב אנו למדים גם על מעורבותם של הקונסול האוסטרי והקונסול הגרמני בשאלה זו . וראה בהתאמה הנ"ל , בחסות , תעודות 49 ו ; 50 הנ"ל , היישוב היהודי , תעודות 14-11 ( בתעודות אלו נזכרת גם מעורבותו של הקונסול הבריטי . ( בספרו של סלומון , שלשה דורות , עמי 160-159 והערה 29 בעמי 160 נזכר פועלו של הוועד הפועל ל'כנסת ישראלי בקשר להיתר זה , שם הוא מביא חל ק מהעתק כתב הבקשה ללא תאריך וללא שמות החתומים . הוא גם מציין שישנן תעודות בעניין זה בארכיו ן העדה ובפרוטוקולים של "כנסת ישראל 3 . " במקור : "טאיפת אל סכנאג 4 / " במקור : "מתצרף 5 . " במקור : "אל מפרוד 6 . " במקור . "דיכאת . " שיבוש של המילה "זכאת , " שהיא אחת המצוות המוטלות על כל מוסלמי . 7 במקור . "בתאבי , " מ"אהל אל בתאב , " שהם הנתינים היהודים והנוצרים של מדינת האסלאם . וראה al-kitab " . "Dhimma " . EP "am al-dhimma " , "Ahl .- 8 במקור : "מלה 9 . " מלשון "חלאל . " וראה Shan ' a " . ?* . ? 10 במקור : "דימי . " וראה לעיל , הערה 11 . 7 במקור : "חרבי" המתגורר ב"דאר אל חרב , " שפירושו "תחום המלחמה , " כלומר , טריטוריה שאינה תחת שלטון האסלאם ומצווה לכבשה ולצרפה לשלטון זה , בניגוד ל"דאר אל אסלאם" בו שולט האסלאם . 2 ו מ"תעילבה , " שהיה , על פי המסורת , שם אחד השבטים היהודיים שהתגוררו בחצי האי ערב לפני הופעת האסלאם . 3 ו הכוונה לאמירת המילים "אללה אכבר" בעת השחיטה . לעניין הדיון במקורות היהודיים בספרות ההלכתית בקשר לאמירה זו ראה : הבלין , ישיבות ירושלים , עמי , 142 הערה ו . 9

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר