יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:191

160 צו פריסת חובות על פני עשר שנים [ 330-329 / 221 ] אל הקאדי של ירושלים הנאצלה [ ... ] בהגיע המסמך האימפריאלי [ אליך ] להווי ידוע לך , כי עדת היהודים הגרים בירושלים הנאצלה שלחה פטיציה אל סף האושר הנעלה שלי [ כדלהלן : [ כדי לשלם את ההיטלים שהם בחזקת מעשי עושק שלהם הם לוו כסף מכמה אנשים . הריבית עליו הצטברה [ ו ] חרגה [ מהמקובל ] והיא תפחה משנה לשנה . ב [ כל ] שנה הם אספו תרומות י של אנשים נדיבי לב , [ אולם ] הכסף לא הספיק כדי לפרוע את הריבית [ המצטברת ] של חובותיהם . מזה שנים אחדות החמיר מצבם מאוד והם תיארו את מצבם לראשי השלטון במדינה . [ בעקבות זאת ] התפרסם צו נאצל שלי [ הקובע , כי ] יש לאסור ולהפסיק את מעשי העושק הנעשים כלפיהם בניגוד לשריעה ולקאנון . את החובות שעליהם לפרוע למלווים עד עתה יש לחלק לעשר שנים נוספות ולפרוע אותם בהנחה שנדרשו לשלם ריבית . מופת המצוינים ורמי המעלה * , [ ... ] מי ייתן ותרבה תפארתו , נתמנה כאחראי [ לביצוע הסדר זה . [ בהגיעו למקום [ כלשהו ] פעל כל אחד מהמלווים הללו [ בעניין ביצוע ] הצו הנאצל שלי שפירסמתי בדרך של רמאות והתנגדות [ לביצועו . [ האחראי דלעיל נמצא עתה בירושלים הנאצלה והוא הודיע שהצו הנאצל [ הנזכר לעיל ] לא בוצע [ כלל , [ הם [ היהודים ] ביקשו [ כי שוב יפורסם ] צו נאצל שלי בעניין זה כדוגמת הצו הנאצל שלי שפירסמתי בעבר מתוך רחמים על מצבם [ של הלווים . הצו יהיה בעניין ] חלוקת חובותיהם [ של היהודים ] למלווים עד לעשר שנים , ואת אלה שאינם מסכימים [ להסדר זה ] יש להביא באישור האחראי דלעיל [ את רשימת שמותיהם ] לאיסתנבול . את פניותיהם [ כך ביקשו ] יביאו לעיונו של הווזיר הגדול . [ ואכן , [ פירסמתי צו שלי שעניינו נעלה בנושא שתואר לעיל , [ אשר קבע ] כי אלה שלא יצייתו לצו נעלה זה ויפעלו בניגוד [ לדרישה ] לתשלום [ החובות ] על פי חלוקת התשלומים [ שנקבעה ] באישור האחראי שנתמנה עתה ועל פי הצו הנאצל שלי שיצא בעבר ובהתאם לשריעה - [ את שמותיהם ] יש לשלוח לאיסתנבול המאושרת שלי . הריני מצווה [ אותך ] השופט [ של ירושלים , [ כי בהגיע [ הצו הזה לידיך ] עליך לפעול על פי הצו רב הפאר [ הזה ] תעודה 60 ו 1 במקור : "צדקאת 2 . " ראה תעודה ג 0 ו , הערה . 15 ג במקור : -מראבחה 4 . " השם חסר במקור . 5 זוהי תוספת שלנו , אך קשה להניח כי הצו הורה להביא את האנשים עצמם לאיסתנבול . מתוך השוואה לצווים דומים עולה כי הדרישה של הסולטאן היא לערוך רשימת שמות ולהעבירה לבירה . כנראה שנפלה תיבה בעת ההעתקה . 6 ראה תעודות 92 / 222 ( מחמד אבו אל הדא בן חיליל אל דגיאני הצהיר בנוכחות האחראי מטעם השער העליון על חלוקת החובות , כי הוא יפנה לשער העליון היות שאחד מתנאי ההלוואה היה שהכסף יוחזר עם ריבית ולא ישולם בשיעורין 92 / 222 ;( ( מצטפא אל רצאץ האפוטרופוס על בנות אחיו עיסא הצהיר בנוכחות האחראי הנזכר לעיל , כי יפנה לשער העליון היות שמדובר בכספי קטינות 96 / 222 ;( ( אבראהים צילבי בן חאגי הבת אללה אל נמרי הצהיר בנוכחות האחראי הנזכר לעיל , כי יפנה לשער העליון היות שהחוב הוא חובם הפרטי של הרב /< ברד /< , ם והרב יאקוב ולא של הקהילה . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר