יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:159

בן אברהאם , הרב יאסף בן שמואל המוגרבי / איליא בן איסאק , יאקוב בן חי [ י ] ם , הרב סלמון בן אברהאם , הרב מוסא בן איסאק וקהל רב מעדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה . כל היהודים הנזכרים אישרו והודו , כי הם וכל היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה חייבים בכל כספי המוסלמים הרשומים על פי היתר מהם בחובת הפרנסים הקודמים שלהם . בעבר הם לוו אותם מהמוסלמים והוציאום על צורכי ההקדש שלהם על פי היתר [ שניתן ] להם בעניין זה מטעמם . כל היהודים הנזכרים התחייבו בכל החובות המוטלים עליהם לזכות המוסלמים בהתאם לשטרי החוב [ הכתובים ] בכתב ידם וליישומי בית הדיףי [ וכן התחייבו ] לפורעם . [ זוהי ] התחייבות בת ציות ומקובלת עליהם באורח בר ציות . הנושים הנזכרים באו לידי הסכם שהם ינהגו עם היהודים הנזכרים בעניין [ החזרו כספם על פי השיעורים 5 י [ שקובעת ] השריעה כפי שנהוג אצלם בשנת תאריכו [ של מסמך זה ] ושכל היהודים יתחייבו לשלם את החובות המוטלים עליהם לזכות המוסלמים בתוך שלוש שנים מתאריכו [ של מסמך זה , [ בכל שנה [ ישלמו ] שליש מהכסף . [ כן הסכימו ] שכל מי שישלמו לו שליש pprra [ של ההלוואה ] שלו לא ידרוש מהם ריבית * י על הקרן , פרט לכספי ההקדשים וכספי הקטינים . אם ישלמו שליש מהכסף בחודש רביע אל אול שנת 7 1121 י הרי שהם לא ידרשו מהם את הריבית על כך , ואם לא ישלמו היהודים הנזכרים את שליש הכסף בחודש רביע אל אול שנת 1121 הרי שהחוב יישאר כקדמותו והם ישלמו את הריבית עליו במלואנה , [ לא תינתן להם ארכה בעניין זה והם ינהגו 18 [ כלפיהם בעניין גובה הריבית ] בכל שנה כמקובל . כמו כן , הם [ היהודים ] התחייבו באורח בר ציות בתשלום הריבית [ בשיעורן האסור עליהם , י והם הסכימו והביעו את שביעות רצונם מכך , התחייבו על עניין זה כולו וקיבלו את העניין כולו באורח בר ציות . [ הדבר ] נרשם בשליש הראשון של [ חודש ] צפר שנת ° . 1120 14 במקור : -סג'לאת.- 15 במקור : -מעאמלה , דהיינו , ריבית . וראה להלן , הערה . 16 16 במקור : "רבת . לעתים משתמש הכתוב במתח ירבאי , שפירושו , ככל הנראה , ריבית אסורה בעוד רבח פירושו ריבית במסגרת מה שהיה מקובל . וראה את קביעת הקאנוךנאמה העותימאני בעניין זה אצל הד , חוק פלילי , עמ' 122 והערה ג . וראה גם : from Nablus , Damascus and Jerusalem to L . Rogan , "Moneylending and Capital Flows Centuries " , in : The Syrian Land , p . 17 ; Eugene Policies towards Syria in the 17 th and 18 th B . Masters , "Ottoman Interest Concept and Banking in the Ottoman Syrian Land , p . 242 ; Neset Qagatay , "Riba and Rule" ( Rogan , Moneylending : ^ rf 7 ) , in : The Qada = of Salt in the Last Decades of Ottoman ; "Riba " , El Empire " , Vaktftar Dergisi , 9 ( 1971 ) , pp . 57-66 ; מרכוס , חלב , עמ' . 188-183 11 17 במאי9- ביוני . 1709 18 מהפועל -עאמל , שפירושו המקורי -להתייחס אל מישהו , אלא שבהקשר זה המשמעות היותר מדויקת היא "להתייחס אל מישהו בעניין גו 3 ה הריבית . וראה לעיל , הערה . 16 19 משפט זה הועתק בצורה משובשת , וייתכן שהכוונה היא לתשלום ריבית שאינה חורגת מעבר למה שמקובל על פי השריעה . 22 20 באפריל1- במאי . 1708 על פשרה דומה שהושגה בשנת 1708 עם הקהילה האשכנזית ראה להלן , תעודה . 177 על מעשי פשרה נוספים בחלוקת חובות הקהילה הספרדית והאשכנזית - לעתים תוך ויתור על הריבית - ראה להלן , תעודות 180 , 179 , 171 , 170 , 160 , 159 , 152 ר . 181

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר