פני התקופה: ארץ־ישראל מלאחר מלחמת בן כוסבה ועד לחלוקת האימפריה הרומית

עמוד:13

פני התקופה : ארץ ישראל מלאחר מלחמת בן כוסבה ועד לחלוקת האימפריה הרומית מפלתם של היהודים במלחמת בן כוסבה הביאה לידי שינויים מפליגים וחליפות ותמורות רבות בארץ ישראל , שמה של הפרוכינקיה ( 7 \ wtp ) Iudaea נעקר מן העולם והוחלף בשם rvTD ) Syria Palaestina פליסטינה . ( עובדה זו היה בה יותר מסמל בלבד למגמתו של הךרינוס לקעקע את היהודים מן הארץ ולשוות לארץ ישראל צביון ואופי נוכריים מובהקים . מכאן ואילך אכן נמצאה האומה היהודית בארץ בירידה , בין מבחינה מדינית בין מבחינה צבאית בין מבחינה דמוגראפית , עד שלימים , בסוף המאה השלישית חדלו היהודים להיות רוב בקרב התושבים בארץ ונעשו מיעוט . אולם תיאור קצר זה הוא סכמאטי ואינו ממצה את המצב לחלוטין . שכן במציאות עדיין עברו על היהודים בארץ לא רק מורדות , אלא גם עליות . זאת , ועוד אחרת . דווקא במהלך המחצית השנייה של המאה השנייה , זמן קצר לאחר המפלה המוחצת של היהודים כארץ במלחמת בן כוקבה וגזירות השמד , חל מפנה מכריע במעמדם . הם חזרו וקיבלו אוטונומיה מדינית , משפטית ודתית רחבה — רחבה אף יותר מזו , שהיתה להם בין מרד למרד . להנהגתם של חכמים , שחזרה והיתה הנהגתה של האומה , בין בארץ בין בתפוצות הגולה , הוענקו מצד השלטון הרומי הכרה , מעמד ותוקף , שמבחינות מסוימות הזכירו את זכויותיהם של היהודים קודם חורבן הבית . סמכותה של הנשיאות — שעברה בירושה , מאב לבן , בקרב צאצאיו של רבן שמעון בן גמליאל דיבנה , היינו בקרב צאצאי צאצאיו של הילל הזקן — קיבלה עצמה מוסדית ותוקף לא רק בקרב היהודים בארץ , אלא גם בקרב הקהילות היהודיות ברחבי האימפריה הרומית כולה . מעמדם של הנשיאים לא היה שונה בתכלית ממעמדם של הכוהנים הגדולים ואף של המלכים היהודים בסוף ימי בית שני . בשנת 240 העיד אחד מאבות הכנסייה : והלא אף עתה , כשהרומאים מולכים והיהודים מעלים להם את שתי הדךכמות . יודעים אנו . בעלי הניסיון , שתקף אצלם כוחו של הנשיא = ] אתנךכס , [ עד כדי כך , שאף לא דבר מבדילו ממי שמולך על העם . בחשאי מתקיימים גם משפטים לפי החוק . ויש הנדונים למיתה , לא לגמרי בפרהסיה גמורה . אך אף לא מתוך התעלמותם של המלכים [ הקיסרים . [ וזאת למדנו ונשתכנענו מששהינו זמן רב בארצו של העם ( אוריגנס . איגרת ליו ^ יוס אפרילןנוס , ידן . הנשיא זכה מטעם השלטון בתארים : ( Y ~ W )) spectabilis ואף virclarissimuset illusths ( אדם נעלה ומפואר ;( והאימפךטור הרומי יולינוס כינה את הנשיא בשם "אחי . " גם על האימפריה הרומית עברו חליפות ותמורות רבות . אף היא עצמה שרויה היתה בירידה מאז ראשית המאה השלישית ואילך . ודווקא עם זאת , ככל שהאימפריה הלכה

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר