גרסת יוספוס למגילת אסתר: מקורותיה, כוונותיה וסגולותיה

עמוד:4

Josephus on the Book of Esther The sources, intentions and virtues David Luria Biblical Studies Series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Tamar Peleg - Benyamini Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2015 © Resling, Itamar Ben - Avi 3, Tel - Aviv 64736 www . resling . co . il Printed in Israel, 2015 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : תמר פלג - בנימיני סדר דפוס : ענבל ראובן ואודי גולדשטיין עיצוב עטיפה : As We design www . resling . co . il רסלינג, איתמר בן-אבי ,3 תל אביב 6473623 טל‘ : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2015

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר