בין האינטימי לאנונימי במרחב האורבני: מבט סוציו־תרבותי על תל אביב

עמוד:4

From intimate to anonymous in the urban space A socio - cultural perspective on Tel Aviv Eitan Machter and Avital Maya Machter Spaces - a series on architecture and urban planning Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Editor : Nurit Karshon Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We design Production : Mor Glick All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2015 © Resling, Itamar Ben - Avi 3, Tel - Aviv 64736 www . resling . co . il Printed in Israel, 2015 הספר רואה אור בתמיכת המרכז האקדמי ויצו חיפה . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עורכת הספר : נורית קרשון סדר דפוס : ענבל ראובן ואודי גולדשטיין עיצוב עטיפה : As We design הפקה : מור גליק www . resling . co . il רסלינג, איתמר בן-אבי ,3 תל אביב 6473623 טל‘ : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2015

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר