שיחה ראשונה

עמוד:11

היום הזה הקהילה של נטורי­קרתא, השוללת את המדינה הציו­ , נית, להלכה ולמעשה, ומייחלת לביטולה עד לקץ­הימים, שאז יבוא משיח, כידוע . ואולם מהגרים אחרים, בעלי תודעה ובעלי רצון ציוניים, למן ימי חיבת­ציון ואילך, באשר זיקתם לארץ הזאת היתה שונה מזיקת היהודים לכל ארצות תבל, התכוונו להקים בארץ­ישראל ישוב יהודי לא­גלותי, שאי­גלותיותו מתגשמת בארחות הפרנסה, בשפה המדוברת והכתובה וגם בכוח המגן . במהלך הגשמתה של הציונות ניתנו לה הגדרות מהגדרות שונות בהתאם לשינויים שחלו במצבו של העם היהודי, בנסיבות העולמיות ובמפעל הציוני גופא . לענייננו הפעם אני רוצה להגדיר את הציונות כתנועת שחרור לאומית של העם היהודי לשם חידוש וקיום זכויותיו הטבעיות בארץ מולדתו; זכויות טבעיות שהאלמנטארית שבהן היא הזכות להתגונן בכוח מזוין כל עוד לא הגיעו אומות העולם לימות המשיח שלהן וכיתתו חרבותיהן לאתים וחניתותיהן למזמרות . ציינתי כי מאה שנות התיישבות ציונית היו באנסנו גם מאה שנות התגוננות ולחימה בצורות שונות ומלחמת צבאות לשם הגנה על עצם הקיום הקולקטיבי כאן, אם כישוב מאורגן ואם כמדינה לכל דבר . כזכור, חלק גדול ואולי רובן של תנועות שחרור לאומיות במאה השנים האחרונות היו אנוסות לאחוז בנשק לשם השגת מטרתן הלאומית, ברם לא זכור לי אף לא מקרה אחד, לא בעבר הקרוב ולא בעבר הרחוק יותר, שעם מן העמים ייסד את מדינתו הלאומית בארץ מולדתו ­ והנה, בו ברגע ממש התנפלו עליה צבאות כל שכנותיה מסביב כדי להכחידה הכחדה מוחלטת . כמו­כן לא זכור לי אף לא מקרה אחד, לא בימי חבר­הלאומים ולא בימי ארגוךהאומות­המאוחדות, שיקום בהם בפרהסיה נציגו של כוח עוין ויכריז בגלוי ובבטחה על מלחמת­ חרמה­והשמד כנגד אחת המדינות החברות בארגון ­ יכריז ויזכה בו­במקום לתגובה נלהבת מצד נציגי עשרות מדינות, ותיקות וחדשות, כמעשה שהיה במנהיג אש"ף באסיפת האומות­ המאוחדות בשנת 1977 . כגודל האיום המתמיד על מדינת ישראל כן גודל כוחו של 11

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר