תוכן עניינים

עמוד:6

פרק שלישי : כרמלית ­ מנהל, חברה וכלכלה 68 א . דמוגרפיה ומבנה המשק 68 ב . שירותים, ועדות ופעילות חברתית 75 ג . הפרופיל החברתי ­ מצבים והגדרות 76 ד . הענפים כמוקדי סולידריות 79 ה . האליטה הכלכלית­ניהולית 82 ו . חתכי רוחב וסולידריות באליטה 87 סיכום 89 פרק רביעי : ראשיתו של תהליך השינויים בכרמלית ­ הצוות הראשון 92 א . הרקע להקמתו של הצוות הראשון 92 ב . סיפורו של צוות השינויים הראשון 94 ג . הערכות והסברים ל"כישלון" 97 סיכום 102 פרק חמישי : "פלסטיקה בכרמל" ­ ממפעל קיבוצי לחברה ציבורית 104 א­ רקע 104 ב . תמורות במפעל "פלסטיקה בכרמל" ותוצאותיהן 105 ג . חישוב תשלומי המפעל לקיבוץ ותוצאותיו 109 סיכום 112 פרק שישי : צוות השינויים השני 114 א . מבוא 114 ב . תחילת פעולתו של צוות השינויים השני 115 ג . ביצוע השינויים 121 תוצאות פעולתו של הצוות השני 156 א . השפעת תהליך השינויים על האווירה החברתית בכרמלית . . . 156 ב . מה חשבו הצעירים ? 159 ג . שיפוץ דירות 163 ד . שחיקת בעלי­התפקידים המרכזיים 165 סיכום ,67

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר