תקצירי המאמרים

עמוד:10

גיליון 7 | דצמבר 2021 . טבת תשפ"ב [ 10 ] הגנה עצמית והגדרה עצמית בסכסוך הישראלי – פלסטיני בעקבות פסיקת בית הדין הבינלאומי לצדק בפרשת גדר ההפרדה אסף דרעי בעקבות חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק משנת 2004 בעניין גדר ההפרדה בוחן מאמר זה את נפקויותיה של הכרזה משפטית בדבר קיומה של זכות להגדרה עצמית לפלסטינים . על פי סברת בית הדין, משמעותה המיידית של זכות זו היא חובה-נוגדת הרובצת על מדינת ישראל לאפשר לאלתָר הגדרה עצמית לפלסטינים ולהימנע מכל מעשה העלול לסכלה או לפגוע בה . זוהי תוצאה מרחיקת לכת שנובע ממנה שלא רק גדר ההפרדה היא פרויקט אסור ולא חוקי אלא אף, באופן פוטנציאלי, גם כל מעשה אחר שעושה ישראל בקשר לשטחי ,1967 בראש ובראשונה החזקת כוחות ובסיסי צבא בהם, וכן ההתיישבות האזרחית הישראלית שם . ברם המשגה כוללנית זו של הזכות להגדרה עצמית אינה עולה בקנה אחד עם זכויות חשובות אחרות, ובהן זכותה של ישראל להגנה עצמית . ניתוח מדוקדק של מערכת היחסים וההשפעה ההדדית בין הזכות להגדרה עצמית לזכות להגנה עצמית במשפט הבינלאומי מעלה שסברת בית הדין הבינלאומי לצדק בנוגע למהותה של הזכות להגדרה עצמית טומנת בחובה שלל בעיות וסתירות שקשה להיחלץ מהן בכלים המקובלים של המשפט הבינלאומי הפוזיטיבי . המאמר מבקש אפוא להציע המשגה שונה של הזכות להגדרה עצמית, שלפיה משמעותה מתמצה בעיקר בזכות להיאבק למען הגדרה עצמית בלי שהדבר ייחשב הפרת האיסור הגורף במשפט הבינלאומי על מלחמת מתקפה . המשגה זו מאפשרת לזכות להגדרה עצמית לדור בכפיפה אחת עם הזכות להגנה עצמית בלי שתתרחשנה התנגשות וסתירה ביניהן, ובכך מאפשרת לשמור על זכותם של העמים להיאבק למען הגדרה עצמית בלי לקפח את זכויותיהן של מדינות שאינן סבורות שחלה עליהן חובה לאפשר הגדרה עצמית בתנאים הפוגעים בשלמותן ובזכויותיהן .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר