בפרט ובכלל על יהדות, ריבונות וזכויות אדם גיליון 7

עמוד:4

7 . Judaism, Sovereignty and Human Rights , Vol Edited by Talia Fischer and Daniel Statman עריכת הטקסט : יהושע גרינברג עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו דוב אברמסון ביצוע גרפי : רונית גלעד, ירושלים הדפסה : גרפוס פרינט, ירושלים התצלום על העטיפה : shutterstock מסת"ב 5 - 400 - 519 - 965 - 978 ISBN אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשפ"ב נדפס בישראל, 2021 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח' פינסקר ,4 ת"ד ,4702 ירושלים 9104602 טל' : 5300888 – 02 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : www . idi . org . il / books דוא"ל : orders @ idi . org . il טל' : 5300800 – 02 כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או בחלקם, מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר