1. אהבה ואושר - הזווית הגברית

עמוד:14

14 שולמית ולר אמר רב יהודה אמר רב : מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת , 8 והעלה לבו טינא . ובאו ושאלו לרופאים , ואמרו : אין לו תקנה עד שתבעל . אמרו חכמים : ימות , ואל תבעל לו . תעמוד לפניו ערומה ? ימות ואל תעמוד לפניו ערומה . תספר עמו מאחורי הגדר ? – 9 מאחורי הגדר . ימות ולא תספר עמו לאחר סיפור זה מופיע הדיון הבא : חלקו בכך ) בעניין זה ( רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני . אחד אמר : אשת איש הייתה , ואחד אמר : פנויה הייתה . ברור כי לפי מי שאמר אשת איש הייתה - נכון ) שלא יכול היה לקיים איתה יחסים ( . אלא לפי מי שאמר פנויה הייתה , מה כל זה ) מדוע לא יכול היה לקיים איתה יחסים ( ? רב פפא אמר : משום פגם משפחה . רב אחא בריה דרב איקא אמר : כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות . וישא אותה לאישה ? לא תתיישב דעתו , כמו שאמר רבי יצחק : מיום שחרב בית המקדש ניטלה טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה , שנאמר ) משלי ט יז ( : ' מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם ' . נעיין בתוכנו , במבנהו ובסגנונו של הסיפור כמו גם בתכנו של הדיון התלמודי הצמוד אליו כדי לחשוף את התפיסות המצויות בבסיסם . הסיפור בנוי כמעין דקלום קצבי שבפתחו מוצגת בעיה ובמרכזו שלוש הצעות פתרון המוצעות על ידי " רופאים " שהשתייכותם הלאומית אינה ידועה , ושלוש דחיות של ההצעות הנאמרות על ידי 8 . טינא = טיט , כאן במשמע חולי . 9 . השרש ס . פ . ר מופיע בתלמוד הבבלי כמה פעמים במשמעות של קיום יחסי מין .

הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר