גברים עם לב שבור

עמוד:4

Tova Hartman MEN WITH BROKEN HEART All Rights Reserved Copyright © 2022 by Tova Hartman Hebrew Language Copyright Kinneret, Zmora, Dvir — Publishing House Ltd . 2022 © כל הזכויות שמורות © תשפ״ג 2022 טובה הרטמן זכויות בעברית © תשפ״ג 2022 כנרת, זמורה, דביר — מוציאים לאור בע"מ עורכת הספר : רונית מוזיקנט שטיבל תרגום וליווי : יהודה שוחט אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . סידור, עימוד, הפקה וקדם-דפוס במפעלי כנרת, זמורה, דביר — מוציאים לאור בע"מ רח' אגוז 6 , פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין 7319900 נדפס בישראל 2022 . Kinneret, Zmora, Dvir – Publishing House Ltd Egoz St . , Hevel Modi'in Industrial Park 7319900, Israel 6 Printed in Israel 2022 מסת"ב 4 - 505 - 574 - 965 - ISBN978 www . kinbooks . co . il

כנרת, זמורה דביר בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר