אלם אילמות ואלימות במשפחה בישראל: כרך א

עמוד:4

Muteness and Violence in the Israeli Family Vol . 1 Naomi Gale Social sciences series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language Editor : Ella Golan Graphic Design : Yael Nagar Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLINGPublishing, 2023 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2023 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : אלה גולן סדר דפוס : יעל נגר עיצוב עטיפה : As We design www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל : 4076596‑ 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2023

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר