ארכיטקסטורה: הבית הערבי כטקסט חברתי

עמוד:4

Architexture The Arab House as a Social Text Kobi Peled Spaces - a series on architecture and urban planning Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Yael Luxman - Bahat Cover Design : Neta Shoshani Graphic Design : Ilana Lasri All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing Ltd . , 2012 © Resling, Itamar Ben - Avi 1, Tel - Aviv 64736 Printed in Israel, 2010 תמונת הכריכה : ’דִיוַאן’ ישן ובית מגורים חדש בעארה, 2001 ) צילם : המחבר ( אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : נטע שושני סדר דפוס : אילנה לאסרי עריכת לשון : יעל לקסמן - בהט www . resling . co . il רסלינג, איתמר בן - אבי ,1 תל אביב 64736 טל : 6956704 - 03 נדפס בדפוס חדקל בע"מ, תל אביב © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג בע"מ נדפס בישראל, 2012

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר