בדרכי שלי

מתוך:  > בדרכי שלי

עמוד:2

Doron Rubin MY OWN WAY ON All Rights Reserved Hebrew Language Copyright Copyright © 2018 Kinneret, Zmora - Bitan, Dvir — Publishing House Ltd . כל הזכויות שמורות זכויות בעברית © תשע"ח 2018 כנרת, זמורה-ביתן, דביר — מוציאים לאור בע"מ אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . התצלומים בספר לקוחים מאלבומים אישיים של דורון רובין ז"ל ומשפחתו . נעשה ניסיון מאומץ לאתר את הצלמים שמסרו למשפחה את התצלומים, ושמם של מי שאותרו מצוין בספר . אם יתבררו בהמשך שמות צלמים נוספים, הם יוכנסו, כמקובל, למהדורות הבאות . סידור, עימוד, הפקה וקדם-דפוס במפעלי כנרת, זמורה-ביתן, דביר — מוציאים לאור בע"מ רח' אגוז 6 , פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין 7319900 נדפס בישראל . Kinneret, Zmora - Bitan, Dvir — Publishing House Ltd Egoz St . , Hevel Modi'in Industrial Park 7319900, Israel 6 Printed in Israel מסת"ב 1 - 769 - 566 - 965 - ISBN978 www . kinbooks . co . il

כנרת, זמורה דביר בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר