מבוא

עמוד:12

בתוך מערבולת הימים 12 הפיכתה של ׳היסטוריה אובייקטיבית׳ לזיכרון קיבוצי משקפת את ׳תהליך 5 זיכרון השואה משמש כמרכיב מהותי יצירתה של הגמוניה תרבותית׳ . בזהות היהודית, וככזה הינו קרקע פורייה לנרטיבים ולזהויות חברתיות ביישוב ובמדינת ישראל . בחברה החרדית התמקד העיסוק בתודעת השואה ובזיכרונה בעשורים האחרונים בכמה היבטים . מאיר סומפולינסקי, מנחם פרידמן, חיים ניראל 6 ודינה פורת הדגישו שהציונות הואשמה במחדלי ההצלה בתקופת השואה . אולם מחקרים שהתפרסמו לאחרונה מצאו שמוטיב אשמת הציונות אינו רות אבנשטיין, עדה קליין מאפיין את ההיסטוריוגרפיה החרדית כולה . וקימי קפלן בחנו מאפיינים שונים של תודעת השואה והזיכרון שלה בחברה 8 אחרים, דוגמת יהודית החרדית, והצביעו על מאפיינים חשובים נוספים . 9 התמקדו תידור באומל-שוורץ, בנימין בראון, גרשון גרינברג ואליעזר שביד, בהתמודדות האידאולוגית והתיאולוגית עם השואה, בהשלכותיה ובהנצחתה בחברה זו . יחסם של אישים וגופים פוליטיים חרדים לשואה בעת התרחשותה עמד גם במוקד מחקריהם של יוסף פונד וחיים שלם על אגודת ישראל לנוכח השואה, ומיכל זמר-שאול פתחה צוהר רחב לתהליך השיקום של ניצולי השואה 0 החרדיים . מעטים המחקרים האקדמיים שמזכירים את פראגר ומעטים עוד יותר המחקרים שעוסקים בדמותו, בפועלו או בהשפעתו . עם זאת חוקרים שונים הזכירוהו בהקשרים שונים הנוגעים לשואה . חוה אשכולי-וגמן הראתה שביום 5 ברוג, ׳לבטים בהנצחת השואה בארץ-ישראל 94 - 949 ׳, עמ׳ 5 . 6 סומפולינסקי, ׳המוסדות היהודיים בעולם וביישוב׳, עמ׳ 49 - 6 5 ; ניראל, חרדים מול שואה ; פורת, ׳שותפיו של עמלק׳, עמ׳ 55 - 86 ; Friedman, ‘The Haredim and the Holocaust’, pp . 86 - 114 . קפלן, בסוד השיח החרדי , עמ׳ 5 . 8 ראו : 167 - 141 . Ebenstein, ‘Remembered through Rejection’, pp ; קליין, ׳יחסה של העיתונות החרדית לשואה׳, עמ׳ 8 - 96 . 9 תידור-באומל, ׳פרק בשיקום הדתי של שארית הפליטה׳, עמ׳ 55 - 68 ; בראון, ׳אל נא נעבור לגדולות ממנו׳, עמ׳ 0 - 4 ; שביד, בין חורבן לישועה . ראו גם : Greenberg, ‘Ontic Division and Religious Survival’, pp . 21 - 43 ; Idem, ‘Sovereignty as Catasrophe’, pp . 202 - 224 ; Idem, ‘Mahane Israel - Lubavitch 1940 - pp . 141 - 163 ; Idem, ‘Ultra - Orthodox Reflections on the ,’ 1945 Holocaust’, pp . 87 - 122 . 0 פונד, פירוד או השתתפות ; הנ״ל, תנועה בחרבות ; שלם, עת לעשות להצלת ישראל ; שאול, פאר תחת אפר .

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר