אותנטיות קיומית בתיאוריה ובמעשה

עמוד:4

Existential Authenticity in Theory and Practice Jonathan Davidov | Pninit Russo - Netzer Psychology series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language Editor : Kineret Luria Graphic Design : Yael Nagar Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLINGPublishing, 2022 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2022 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : כנרת לוריא סדר דפוס : יעל נגר עיצוב עטיפה : As We design www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2022

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר