מבוא

עמוד:13

13 מבוא ספרות מחקר ענפה אחרת עסקה לאורך השנים באוכלוסיית מחוסרי הדיור מתוך התמקדות בדיור הציבורי ובשיקום שכונות העוני בישראל . בשנות החמישים והשישים התרכז המחקר בעיקר בחשיבות הלאומית של הדיור הציבורי לקליטת 5 מן המחצית השנייה של שנות השישים 4 הרבים שהגיעו באותן שנים . המהגרים ועד שנות השמונים התרכזה הכתיבה על הדיור הציבורי בעיקר בהתפתחותן של 6 משנות התשעים, ועם עלייתן שלשכונות עוני ובפרויקטים לשיקום שכונות . תנועות חברתיות כגון הקשת הדמוקרטית המזרחית, שהובילה את חקיקת חוק הדיור הציבורי, החלה להתפתח גם כתיבה ביקורתית על המוסדות המדינתיים בהקשר של 7 ועל היבטים משפטיים הקשורים בזכות לדיורהדיור הציבורי והפרטת מדינת הרווחה ציבורי בישראל ( זיו 2005 ; גלס 2012 ) . בתוך כך עסקו רבים מהמחקרים שנעשו 8 ובזהותם של בשנים אלו גם במדיניות הדיור, בעיקר במסגרת של ניירות עמדה, חסרי הדיור בישראל ( גולדשטיין 2006 ) . מחקרים אלו הם בעלי חשיבות תיאורטית רבה להבנת התופעה, אולם הנחת המוצא שלהם נסמכת על הידע המוסדי הקיים, שבהתאם לו הגדרת הבעיה החברתית בקרב בני נוער . ראו למשל פלד ואחרים 2003 ; וינר 2006 ; רהב וחיימוב-אילי 2006 ; גולן ואחרים 2007 ; מוזיקנט ופלד 2008 ; קצב 2009 ; רזי 2009 . למרות העמימות האפשרית בקביעת הגבול בין בעיית דרי הרחוב הבוגרים לבעיית הנוער החסר קורת גג, לכל אחת מהקבוצות המאפיינים הייחודיים לה . יש לציין כי דרי רחוב בוגרים ובני נוער ללא קורת גג מטופלים בשתי יחידות נפרדות במשרד הרווחה . 4 . בתיאור היבטיה השונים של תופעת ההגירה אני מבקשת להבחין בין המונח "מהגרים", הכולל קבוצות שונות של אנשים, בהם תושבים השבים לארץ מוצאם, מהגרים בעלי אזרחות, מהגרי עבודה, פליטים ומבקשי מקלט, ובין המונחים "עולים" ו"יורדים", שהתפתחו כחלק מהתפיסה הלאומית הציונית, הרואה בחיים בישראל ובהגירת יהודים אליה ערך בעל חשיבות מרכזית ( כהן ,1990 434 ) . הגירת יהודים לישראל זכתה אפוא למונח החיובי "עלייה", ואילו הגירת יהודים מישראל קיבלה את המונח "ירידה", שהתקבע כמונח שלילי שמתאר אובדן ונטישה ונתפס כמאיים על יכולתה של המדינה להגן על עצמה ( שם ) . כדי להימנע מהמשמעות האידיאולוגית הלאומית של מונחים אלו אשתמש בספר זה במונחים הגירה ומהגרים, אלא אם כן מדובר במהגרים שהם אזרחי המדינה הזכאים למענקי קליטה, שלגביהם השארתי את המונח המוסדי המקובל "עולים חדשים" כדי להבחין קבוצה זו מקבוצות אחרות של מהגרים . בציטוטים ממקורות מוסדיים כגון דוח מבקר המדינה ומשרד הבינוי והשיכון השתמשתי במונחים "עולים" ו"עולים חדשים" כפי שהם מופיעים במקור . 5 . זסלבסקי 1954 ; גליקסון 1959 ; טנה 1959 ; בורכוב ופינס 1966 . 6 . כהן 1966 ; גונן וחסון 1974 ; ברקאי 1981 ; כרמון ואוקסמן 1981 . 7 . חנין 2000 ; פילק 2000 ; רבינוביץ 2000 ; שנהב 3002א ; זיו 2005 ; ורצברגר 2007 ; שנקר- שרק 2012 ; 2006 Khazzoom 2005 ; Tzfadia . 8 . גינזברג 1986 ; ורצברגר 1991 ; אלתרמן ומוסרי 1993 ; כרמון 1997 ; דדון-ישראלי 2000 ; צ'רצ'מן ואחרים 2000 ; ישולה 2001 ; בן שטרית 2003 ; ורצברגר ולנצ'נר 2005 .

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר