גוף פוגש שפה: קריאה פסיכואנליטית בסיפוריו של דויד גרוסמן

עמוד:4

Body and Language Encounter A Psychoanalytic Reading in David Grossman's Stories Amir Klugman Narcissus - Psychoanalysis, Philosophy and Culture Series Academic Board : Prof . Aner Govrin, Prof . Dana Amir, Prof . Ed Greenstein, Prof . Uri Hadar, Prof . Golan Shahar, Dr . Shlomit Yadlin - Gadot Editor : Dr . Stavit Sinai Language editor : Dikla Mark Oppenheimer Editor of English translations : Dr . Liat Savin Ben Shoshan Graphic Design : Studio Idit Anat Cover painting : Ran Tenenbaum Photographer : Lena Gomon Cover design : As We Design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2022 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2022 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . תודתנו לספרי סימן קריאה ולהוצאת הקיבוץ המאוחד על הרשות הנדיבה לצטט מתוך ספרי דויד גרוסמן עורכת הספר : ד״ר סתוית סיני עריכת לשון : דקלה מארק אופנהיימר עריכת תרגומים מאנגלית : ד״ר ליאת סאבין בן שושן סדר דפוס : סטודיו עידית ענת הציור על העטיפה : רן טננבאום צילום הציור : לנה גומון עיצוב עטיפה : As We Design www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות בעברית שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2022

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר