בעיר ההרגה – ביקור מאוחר

עמוד:4

In the City of Slaughter - A Visit at Twilight Bialik’s Poem A Century After Michael Gluzman, Hannan Hever, Dan Miron Editor : Dan Miron Fetish An Israeli Series for Cultural Studies Series Editors : Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Dr . Ruth HaCohen, Prof . Hannan Hever From Shelf to Head Readings in Hebrew & Israeli Literature Series Editor : Prof . Dan Miron Cover Design : Michal Sahar Language editor : Tamar Peleg – Benyamini All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2005 © Resling, Itamar Ben – Avi 3, Tel – Aviv 64736 izik – b @ zahav . net . il www . resling . co . il Printed in Israel, 2005 הספר ראה אור בתמיכת קרן לקריץ, המכון למדעי היהדות ע“ש מנדל, האוניברסיטה העברית, ירושלים . ובסיוע המכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע“ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : מיכל סהר סדר דפוס : סטודיו FOFY עריכת לשון : תמר פלג – בנימיני www . resling . co . il info @ resling . co . il רסלינג, איתמר בן – אבי ,3 תל אביב 64736 טל : 6956704 – 03 נדפס בדפוס חדקל בע"מ, תל אביב © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2005

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר