אני ילדה פוליטית: ספרות ילדים ואוריינות פוליטית בגיל הרך

עמוד:4

I'm A Political Child Children's Literature and Political Literacy in The Kindergarten Celina Mashiach, Tamar Verete - Zehavi Series on The Study of Education Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language Editor : Morag Segal Graphic Design : Raaya Karas Cover Design : As we Design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2021 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2021 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : מורג סגל סדר דפוס : רעיה קרס עיצוב עטיפה : As we Design www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2021

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר