היהדות האורתודוכסית בארצות-הברית במחצית המאה העשרים

עמוד:13

הברית במחצית המאה העשרים - היהדות האורתודוכסית בארצות 3 1 ( מובּיליוּת ) מצאו את האורתודוכסיה כמגבילה וכבולמת את הדחף לניעוּת אך ביקשו עם זאת לשמור על זהותם היהודית מבחינה , כלכלית וחברתית , הם אימצו את היהדות הקונסרבטיבית כאלטרנטיבה אידיאלית . דתית ואתנית ובין הוויה " דתית יתר על מידה " דוכסית שהיא המצויה בין דרך חיים אורתו היוותה היהדות הקונסרבטיבית זהות , נוסף על כך . בעליל " בלתי דתית " מספר . של דת ( המקובל מבחינה חברתית ) שהוצגה בלבוש , ( אסורה ) אתנית כפי שאירע גם בכנסיות , החברים בבתי הכנסת הקונסרבטיביים הלך וגדל לא הצטרפו מתוך , כפי שהסביר זאת הרברג , ביםאנשים ר . ובבתי כנסת אחרים או ( סוציאליזציה ) אלא כצעד המבטא חיברות , דחף או מתוך שכנוע דתי . השתייכות לחברה האמריקאית עד שחידוד פופולרי קבע כי , בתי כנסת מרהיבים ביופיים נבנו בקצב מהיר משחק ) ' תסביך של ארמונות ' - " edifice complex " יהודי אמריקה סובלים מ בעקבות ( . המתרגם - " תסביך אדיפוס " - " Oedipus complex " מילים עם הגבולות שבין היהדות האורתודוכסית לקונסרבטיבית הובלטו בחדות , זאת הסוגיה הגלויה . במיוחד בהתייחסותן לשתי סוגיות הקשורות בבתי כנסת נהיגו כאשר בתי הכנסת הקונסרבטיביים ה , ביותר היתה שאלת סידורי הישיבה בעוד האורתודוכסים שימרו את המחיצה המסורתית , ישיבה מעורבת בתקופת מעבר זו התאמצו מספר . המפרידה בין עזרת הגברים לעזרת הנשים גדל והולך של בתי כנסת אורתודוכסיים לשמור על מספר חבריהם באמצעות בתי כנסת , מאידך גיסא . והנהגת ישיבה מעורבת " מודרניזציה " תהליכים של אחרים טענו כי האורתודוכסיה המודרנית חייבת לייצב את גבולותיה אם היא זאת ניתן . מבקשת לשמור על זהותה ועל נאמנותם של ההולכים בדרכה כתביעה , על ידי עמידה בתוקף על קיום מחיצה - כך טענו - לעשות , 20 - 16 ראו מכתבים מספר ) המשקפת לגיטימיות אורתודוכסית מינימלית ( . ד את חשיבותה של המחיצה " גיש הגרי שבהם מד הסוגיה השנייה הקשורה להתנהלות בתי הכנסת היתה שאלת הנסיעה וכך אירע , מספר אנשי הקהילות שגרו בפרברים הלך וגדל . ברכב ביום השבת שהמרחק לבתי הכנסת היה לדידם של הרבה מחבריהם גדול מכדי שניתן יהיה

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר