תוכן העניינים

עמוד:7

ג . ״על ידי שהיו שתויי יין״ 210 ד . ״ועל ידי שלא היו להם בנים״ 212 ה . ״שחצים היו . . . אי זו אשה הוגנת לנו״ 216 ו . ״ואומרין עוד שני זקנים הללו מתים ואני ואתה נוהגין בשררה על הציבור״ 221 ז . ״אמר ר׳ יוחנן : קשה לפני הקדוש ברוך הוא בשעה שבניהן שלצדיקין מתים בחייהם״ 223 סיכום 224 סיכום החלק השני 226 חלק שלישי : ״לא יסור שבט מיהודה״ – הווה ועתיד מבוא לחלק השלישי 229 פרק שביעי : ליקויי ההנהגה וסגולותיה בדרשות על מלכי יהודה וישראל 236 א . אופיה של הסנגוריה על מלכי יהודה וישראל בדרשות ר׳ יוחנן ותלמידיו 237 ב . חטאי מלכים, המודל של שלמה וליקויי שלטון הנשיא 246 ג . בין מלך לנביא – בין נשיא לחכם 259 סיכום 266 פרק שמיני : שושלת בית דוד במסורות ארץ ישראליות מתקופת התלמוד 269 א . אמהות של מלכות 270 ב . דוד וגיבוריו גדולי תורה 287 ג . הסנגוריה על חטאי דוד 295 ד . כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה 305 סיכום 308 פרק תשיעי : יואב, אבנר ועמשא – בין ארץ ישראל לבבל 311 א . יואב בספרות הבתר-מקראית 313 ב . יואב בספרות התלמודית – בין ארץ ישראל לבבל 316 ג . אבנר ועמשא במסורות הארץ ישראליות 327 ד . צוואת דוד כמפתח להסבר פערי ההערכה בין חכמי ארץ ישראל לבבל ביחס לדמותם של יואב אבנר ועמשא 334 סיכום 336

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר