ארגז כלים להתמודדות עם המשבר בשוק העיתונות בישראל

עמוד:1

ס פ ט מ ב ר 1 2 0 2 א ר ג ז כ ל י ם ל ה ת מ ו ד ד ו ת ע ם ה מ ש ב ר ב ש ו ק ה ע י ת ו נ ו ת ב י ש ר א ל תהי לה ש ו ו רץ אלטשול ר | נד ן פלד מן מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 5 6 1

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר