מבוא: ה-ליבה – מסד, שורשים ושריגים

עמוד:14

14 . השני פיו ייבחנו וינותחו הדמויות והמחזות בחלק - שעל , מודל החמישי מוקדש ל הפרק בעזרת , למציאות ולבחון בין הבדיון החלק השני בספר מנסה לעמוד על הגבול על במות בחמישים השנים הראשונות מאז שהועלו , יות הנשים במחזאות הישראלית ו דמ – אטרון מעמיד מראה י אטרון ואם הת י אם המציאות אכן משתקפת בת , הקמת המדינה ה בנוי ז חלק . לאותה מציאות – משלימה או אפילו מתרפקת ומתרפסת , ביקורתית ש השנים י הוא צביר שלוששהפרק ה : לכל צביר אפיונים משלו . בעיקרו מצבירי מחזות למשה הוא הלך בשדות וכולל את שני המחזות , הראשונות שלאחר הכרזת העצמאות נקודת התחלה זו היא שרירותית . לנתן שחם , בשתיים מגרסאותיו , הם יגיעו מחר שמיר ו של המדינה " תחילתה " ו , משום שהמחקר היה חייב להתחיל בנקודת זמן כלשהי , למדי . זמן אחר במועד ההכרזה היא זמן טוב כמו כל של יגאל מוסנזון תמר אשת ער והוא כולל את , כי " י מוקדש לצביר התנביעהפרק הש מנסים לספר מחדש את סיפורן של ה אלשני מחזות . של אהרון מגד בראשיתואת פרשנות מחבריהם אך למעשה נותנים , כביכול , הדמויות המקראיות בקונטקסט המקראי " גיבורות " פרשנות הם מעצבים את דמויותפי אותה - ועל , משלהם לאותו קונטקסט משמעותה , הן את הפרשנות של המחברים , תוך הצלבות שונות , הפרק מנתח . הסיפור . הן את הביקורת בעיתונות על אותם מחזות , ומגמותיה התרבותית כולל ארבעהליבה - צביר ה . י מינ התרבותית מוקדש הפרק הש ליבה - ל של שולמית רחם פונדקי ; י עגנון " פי ש - על שירה ; של יצחק נבוןבוסתן ספרדי : מחזות אבל הוא מוציא – אברם ולוט , הגר , שרה – מחזה זה אמנם מציג דמויות מהמקרא ) לפיד ליבה - ולכן נכלל בצביר ה , אותם מהקונטקסט המקראי ושותל אותם בימינו אנו . מאת ענת גוב ת מוותאהב המחזה האחרון בצביר הוא . ( י " ולא בצביר התנכ , התרבותית במובנה , פמיניסטיתכי תפיסת עולם , במהלך ניתוחם , המחזות בצביר זה מצביעים בעוד . ובוודאי אינה נגד גברים , אינה בהכרח נחלתן של נשים בלבד , הפילוסופי העמוק ( ויקטוריה ) שה י שבו הא , ם מדבר בגעגועים על עול , גברידי - על בר שחו , בוסתן ספרדי , אישה ידי - על שחובר , רחם פונדקי , הפנימה את מקורות הרוע ופגעה בעצמה ללא תקנה . בונה את דמותה של שרה כאילו יצאה מטור רכילות הכי נמוך של מגזין מצוי לנשים דמות הגבר שמגלה – ומי שמפתיע הוא מנפרד ; במחזה שונה משתיהןדמותה של שירה , מפטריארך מצוי לפמיניסט שקט יתי של החיים תוך כדי מטמורפוזהאת טעמם האמ נחשפת אהבת מוות גם ב " . טעם החיים " שמוכן לשלם את מלוא המחיר על גילוי , נחוש דלתו דרך מחלת עלהמתדפק , רק בהגיעו למפגש עם המוות ש , מטמורפוזה של גבר ך וההתחשבות האנושית וחווה אהבה בתו הוא מבין ומעריך את עוצמת הרוך , הסרטן . המוות

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר