מבוא: ה-ליבה – מסד, שורשים ושריגים

עמוד:13

13 ♦ שורשים ושריגים , מסד – הליבה : מבוא להגדרת פניה המגוונות של האוטונומיה האישית יוקדש הפרק . אישיות אוטונומית . מושג ומהות – אישיות אוטונומית : הראשון מקראי בסיפור הבריאה ואחריו רואה - המקור התרבותי , לעומת המקורות הפגאניים מעצם האישה היא אישיות אוטונומית , זה לפי מקור , לכן . שה ייצור תבוני במובהק י בא יוקדש הפרק , האישה מן הצלע , שה הראשונה י לליבון אפיוני דמותה של הא . הווייתה הנשים הנוספות במקרא שבנו ונשאו ברמה את " חבורת " הפרק השלישי יעבה את . השני הן הגיעו . סיפור חייהכל אחת בזמנה וב , האוטונומיה האישית שלהן בסביבתן החברתית לאחר שעמדו בכל האתגרים והמשוכות הביצועיים " אישיות אוטונומית " לקבלת התואר שה מן י הא . והמוסריים המוקפדים והאובייקטיביים שהצבתי בפניהן במהלך המחקר טיבה לממש את האוטונומיה האישית שלה הן בתחום הסקסואליות יה , לדוגמה , הצלע שבראה עם הדמות הגברית , " זרעה שלה " כאשר הביאה לעולם את , בתחום ההולדה הן וירטואוזית ביצעה מניפולציה , בדרך מקורית ותוך סיכון חייה , ( אשת ער ) תמר . שבחרה " זרעה שלה " הביאה לעולם את , במהותו פוליטי , ובסופו של מהלך , של החוק החברתי הציגה במגילה מהלך מבריק של ( המלכה ) אסתר . כתה להכרה חברתית במהלכיה ז גם ו העוברת הכשרה מוקפדת לסיפוק צרכיו , מבובת חרסינה יפהפייה : אישית מטמורפוזה ומבצעת מהפך פוליטי ותודעתי של " תופסת פיקוד " היא , יצוגיים של המלך י המיניים וה נשים אלה והאחרות בקבוצה האוטונומית . רלו של עם עצמה ושל סביבתה ומשנה גו פועלן הוא . אטרוניים כדי לממש את מטרותיהן י במקרא מפגינות שימוש יצירתי בכלים ת וכל , מדוע במשך הדורות אסרה הרבנות על נשים לקרוא במקורות : התשובה לשאלה ניחות נדבך דמויות נשים אלה מ ? הקריאה בספרים שגברים כתבו עבורןשניתן להן הוא של כל " הסיפור האישי " לבניית כלים לבחינת האוטונומיה האישית ולניתוחה מתוך . דמות מדמויות הנשים שייבחנו בהמשך - מגדיר את האוטונומיה האישית ברמתה הערכית , הפילוסופי במהותו , הפרק הראשון נשיםבוחנים את פועלן של דמויות – השני והשלישי – שני הפרקים הבאים . אוטופית של האישה אז מקומה המוקדש ל , ואילו הפרק הרביעי ; חייהן במקרא לאור מציאות בין דמויות הנשים במקרא ומאבקן , על ציר הזמן ההיסטורי , בא לערוך השוואה , והיום של האישה בתרבות המערבית מקומה לאוטונומיה אישית בעולמן לבין מה שקרה ל שעליה מושתת שעבוד ליבה - בפרק זה אסביר את יסודות ה . דית האירופית ובתרבות היהו אבל גם של , ( 1138 - 1204 , רבנו משה בן מימון ) ם " בעיקר בהשפעתו של הרמב , שה י הא ם עם התרבות הפגאנית " ואערוך השוואה של אותם צווי שעבוד של הרמב , אחרים מאידך , ועם ערכי החירות המעוגנים במקרא , א מחד גיס , שמהן הושפע , סלם י ותרבות הא . גיסא

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר