מבוא: ה-ליבה – מסד, שורשים ושריגים

עמוד:12

12 ההחלטה לחקור את ? רוני מתעתע בי האם זכ . המוסר הכפול וההתחסדות , הצביעות בלי : ותה בתנאי חסר פשרות שבדיעבד אכנה אותו אסטרטגיהנושא בכלים מוקפדים לוּ בלי דרש של היהדות הרבנית אלא , טקסטואליות - בלי דעות מלומדות חוץ , פרשנות וסיפורים נטו , היהדות שעיצבה אותי , מקור מקראי נטו של היהדות אשר אהבתי - טקסט . שגם לאורם עוצבתי , ולוגיה הקלסיתשל המית התרבות המערבית וזו : במנהרות הזמן המקבילות שלי " שורשים " יצאתי למסע . אישית שלי - היהודית פןשאלות מצ האם האישיות ? אני מחפשת " דמותה " שאת " אישיות אוטונומית " מהי אותה 1 ? שה י האוטונומית של הגבר שונה מזו של הא אישיות האוטונומית יכולההאם ה או שהיא יכולה לכונן את האוטונומיה שלה רק בעולם שבו היא – להתקיים לעצמה האם ? מהם סוגי הקשרים שלה עם עולמה וסוגי הזיקות שלה כלפיו , ואם כן ? פועלת , מישות עליונה , מן המסורת , מן החוק החברתי , מן הטבע – " נתונים " אלה זיקות וקשרים היא את - מכוננת מכוחה , מעצם הגדרתה , או שאישיות אוטונומית – שהו כל " ממונה " מ ? הזיקות והקשרים שלה עם העולם שבו היא פועלת ? ( מזו האלוהית – אצל כמה מההוגים – להבדיל ) מהי התבונה האנושית : בנוגע לתבונה ? יא תנאי מספיק האם ה ? האם התבונה היא תנאי הכרחי לכינונה של אוטונומיה אישית יש לדעת " וכדי להכיר טבע זה , מה על הטבע האנושי - אומרת דבר " אוטונומיה אישית " 2 . שלמה - מסביר יוסף בן , " של האדם בתוכו מקומו את טבעו של העולם ואת שכל , מכאן טבע " מחייבת בירור של " אוטונומיה אישית " כוונה לעמוד על טיבה ועל אפיוניה של . שה כאישיות בעולם זה וקשרי הגומלין שלה עמו י של הא ומה מק בירור וכן " העולם מקומה ומיקומה של התבונה בהגדרת האוטונומיה האישית ככלי ניתוח חשובים על רקע החל ) כמו טבלת הניגודים הפיתגוראית – לפיו היו מקורות תרבותיים , הנתון ההיסטורי , שה י ששללו מהא – טימאיוס ב ( נ " לפסה 427 / 428 - 346 / 347 ) וןואפלט ( נ " לפסה 570 - ב 3 . את מעלת התבונה , פריורי - א שאם התבונה היא תנאי הכרחי לקיומה של אישיות , מכאן כי אז מטבע הדברים אין היא מסוגלת להיות בעלת , שה נעדרת נתון זה י והא , אוטונומית הנשען על תפיסתה של האישה , טובה כהן מצביעה על הפער בין תיאור האישה בתרבות הפטריארכלית 1 על – בתוך התרבות ומחוצה לה " , טובה כהן . לבין ראייתן האוטונומית של הנשים את עצמן , בתודעה הגברית . 70 ' עמ , מחקרים בספרות עברית – סדן בתוך , " כדרך לעיצוב אינטלקטואלי של האני הנשי ' שפת האב ' ניכוס . 10 ' עמ , מאמר על תיקון השכל , ברוך שפינוזה בתוך , " מבוא " , שלמה - יוסף בן 2 . אומר על האישה דברים שונים לחלוטין אפלטון פוליטיאה ב 3

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר