מבוא: ה-ליבה – מסד, שורשים ושריגים

עמוד:11

11 ♦ שורשים ושריגים , מסד – הליבה : מבוא רותקה קפצה ממיטתו של האחד למיטתו של האחר מטעמי . שעשתה כדי להיוותר בחיים אבל בעיני הקיבוץ ובעיני עצמה רותקה הייתה ; שהיו למעשה טעמי נוחות , " עקרונות " " . מלח הארץ " , הזונה מאוהיו של רותקה צף ועלה לזיכרון כשראיתי את , הקטנוני , הכפולהמוסר ? על איזה בסיס שופטת רותקה את מיקה ומנדה אותה : והשתלב היטב בשאלה המנקרת שהוא מקנה למרות – שה י על איזה בסיס מוסרי מאיין חנוך לוין את יכולת הדימוי של הא ? במוסר החברתי על הבמה ריהסימט - מה מקורות הא ? אותה יכולת לשפל שבגברים " זליגה " ואולי אין כאן ? אל הבמה ? הזו זולגת מן החברה אל התרבותסימטריה - האם הא ? מה מקורם ? מכוערים , אלא שורשים משותפים הרי לא . היה הביטוי האישי לשאלה העקרונית " ? באיזה עולם אני חיה ? מיהו הקהל " הנחת . זו הייתה נקודת הזינוק במחקר ? או שמא כך הוא אכן נברא – א העולם כך נבר לפחות לזו של חלק – היסוד הייתה שהמחזאות הישראלית מהווה ראי למציאות . אלא מיצוי של המהות , לא חיקוי של אחד לאחד למציאות – מהישראלים : תרבותייםבישראל היא מושפעת משני מקורות , אטרון י מהיות המציאות בסיס לת התחנכו : כלומר . והתרבות היהודית שעליה התחנכנו ; אטרון י מקור הת , הקלסי המערבי , במאים – ומן הסתם גם כותבי המחזות כאן ופרשניו , אטרון י אלה שהם צופי הת , מעבדה , למעשה , כן העולם הבדיוני המותחם של הדרמה משמש - על . מבקרים , שחקנים וכן , את הכוחות המניעים אותה בתוך סביבתה , ת שבה אפשר לבודד את מרכיבי האישיו במעבדה זו ניתן לבחון את המרכיבים " . עולמה " את מערכת יחסי הגומלין בין הדמות ל כשהם מנופים מהשפעות הרגע החולף והמשתנה של ההצגה , " הרתם ו בט " ולבודקם לה עולם שבו יכו , אטרון י הפוטנציאל לת , מבחינה זו אני רואה בדרמה הכתובה . החיה הדרמה . לממש את האוטונומיה האישית שלה כדמות וכאישיות ( והאיש ) שה י הא מהווה במחקר זה – אטרון החי והמשתנה י בניגוד לת – הנייחת והקבועה , הכתובה שה לאוטונומיה אישית ואת מידת י אפשר לבחון בה את חתירתה של הא ו , מעבדה האתגר למימוש זה אואו את סירובה להתמודד עם – הצלחתה לממש אוטונומיה זו . כישלונה בו , הוא הלך בשדות או מיקה ורותקה מ מאוהיו הזונה האם נבירה בדמותן של הזונה מ : לשאלה יכולה להעשיר בתובנות הנוגעות , דמויות נשים אחרות במקורות התרבות כן בו , המוסר הכפול וההתחסדות , בצלמם ובדמותם של הצביעות העולם " נברא " אם ה לא כך זכרתי את האלים האולימפיים מהמיתולוגיה ? של דמויות אלה שהוא עולמן שמהן שאבתי בילדותי ובנעוריי , מקרא לא כך זכרתי כמה מדמויות הנשים ב ; ת היווני שזכרתי כמושגת בסופם של מאבקים כנגד , השראה להשקפותיי על האוטונומיה האישית

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר