ארגונים בעולם פוסטמודרני

עמוד:4

Organizations in a Postmodern World Israel Katz Social sciences series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Dafna Bar - On Cover Design : Neta Shoshani Graphic Design : Ilana Lasri All rights reserved by RESLING Publishing Ltd . , 2012 © Resling, Itamar Ben - Avi 1, Tel - Aviv 64736 Printed in Israel, 2012 תמונת הכריכה : גליה פסטרנק, "גן אחורי", 2005 . המקור : שמן על בד, מ"ס x230 170 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : נטע שושני סדר דפוס : אילנה לאסרי עריכת לשון : דפנה בר - און www . resling . co . il רסלינג, איתמר בן – אבי ,1 תל אביב 64736 טל : 6956704 - 03 פקס : 6956761 - 03 נדפס בדפוס חדקל בע"מ, תל אביב © כל הזכויות בעברית שמורות להוצאת רסלינג בע"מ נדפס בישראל, 2012

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר