אהבה היא תמיד של שם :פרויד ולאקאן עם ז'אק־אלןמהילר

עמוד:4

What we love is always a name Freud and Lacan with Jacques - Alain Miller Marco Mauas The Lacanian Thing Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Language editor : Morag Segal Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2014 © Resling, Itamar Ben - Avi 3, Tel - Aviv 64736 www . resling . co . il Printed in Israel, 2014 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : As We design סדר דפוס : ענבל ראובן ואודי גולדשטיין עריכת לשון : מורג סגל www . resling . co . il רסלינג, איתמר בן-אבי ,3 תל אביב 64736 טל‘ : 6956704 - 03 נדפס בדפוס חדקל בע"מ, תל אביב © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2014

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר